Rola i zadania Poradni

Pokaż wszystkie
KONFERENCJA DLA DYREKTORÓW
PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
PAJĘCZNO, DNIA 19.11.2014R.


Rola i zadania Poradni

Rozporządzenie MEN z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych , w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U.poz.199)

Cztery obszary aktywności placówki

Pierwszy obszar: Diagnozowanie dzieci i młodzieży –poradnia wydaje opinie i orzeczenia , wspomaga nauczycieli w zakresie pracy z dziećmi i rodzicami

Drugi obszar: Udzielanie dzieciom , młodzieży i rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej–pracownicy poradni prowadzą terapie , mediacje , grupy wsparcia , warsztaty , udzielają porad , interweniują w sytuacjach kryzysowych

Trzeci obszar: Realizacja zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieraniu nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno-wychowawczych
-pracownicy poradni pomagają nauczycielom rozwiązać problemy wychowawcze , rozpoznać potrzeby uczniów i rozwijać talenty, współpracują ze szkołą przy udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, podejmują działania edukacyjne z zakresu profilaktyki uzależnień i ochrony zdrowia psychicznego.

Czwarty obszar: Wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek –należy je rozumieć jako zaplanowane działanie realizowane bezpośrednio w przedszkolu, szkole i placówce, mające na celu poprawę jakości jej pracy.

Zgodnie z §10 ust.1rozp.obowiązkiem poradni jest zaplanowanie i prowadzenie działań mających na celu poprawę jakości pracy przedszkola, szkoły ,placówki w zakresie wynikającym z kierunków polityki oświatowej państwa, zmian wprowadzanych w systemie oświaty, wymagań stawianych szkołom , realizacji podstaw programowych rozpoznawania potrzeb dzieci i młodzieży oraz indywidualizacji procesu nauczania i wychowania , wyników i wniosków nadzoru pedagogicznego, wyników sprawdzianów egzaminów , a także innych potrzeb wskazanych przez przedszkole , szkołę lub placówkę.

Do zadań poradni należy też wsparcie szkoły we właściwej organizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych. Formy i realizacja tego zadania zostały precyzyjnie opisane w nowym rozporządzeniu. Poradnia wspólnie ze szkołą określa niezbędne warunki do nauki , sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne odpowiednio do potrzeb i możliwości dziecka/ucznia niepełnosprawnego.

Poradnie prowadzą specjalistyczną diagnozę dziecka, określają jego potrzeby edukacyjne i rozwojowe oraz wskazują warunki ich realizacji , formy terapii i rewalidacji ,potencjalne możliwości ,mocne strony dziecka/ucznia

Ważne jest odpowiednie zaprojektowanie środowiska edukacyjnego oraz wsparcie merytoryczne dyrektora i nauczycieli pracujących z dzieckiem niepełnosprawnym, tak aby proces edukacyjny był jak najbardziej efektywny.

Istotne:

Nie tylko dyrektor szkoły ,lecz także rodzice dziecka lub sam pełnoletni uczeń niepełnosprawny mogą zwrócić się do poradni z wnioskiem o podjęcie takiej współpracy miedzy szkołą i poradnią.

Kompleksowe wspomaganie przedszkoli , szkół i placówek

MEN opracowało rozwiązania umożliwiające stworzeniu systemu kompleksowego wspomagania przedszkoli szkół i placówek w oparciu o trzy rodzaje instytucji –placówki doskonalenia nauczycieli ,poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz biblioteki pedagogiczne. Regulacje w tym zakresie zawarte są w następujących rozporządzeniach MEN:
1)z dnia 19 listopada 2009r. W sprawie placówek doskonalenia nauczycieli
2)z dnia 1 lutego 2014r w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych , w tym publicznych poradni specjalistycznych
3)z dnia 28 lutego 2013r w sprawie szczegółowych zasad działania bibliotek pedagogicznych


Wspomaganie przedszkoli , szkół i placówek

Regulacje zobowiązują placówki i poradnie psychologiczno-pedagogiczne do:

Organizowania i prowadzenia wspomagania przedszkoli ,szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych polegającego na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań , których celem jest poprawa jakości pracy przedszkola, szkoły i placówki , również w zakresie bezpieczeństwa.

Wspomaganie obejmuje:
pomoc w diagnozowaniu potrzeb przedszkola , szkoły i placówki
ustalenie sposobów działania prowadzących do zaspokojenia potrzeb placówki

zaplanowanie form wspomagania i ich realizację

Wspólną ocenę efektów i opracowanie wniosków z realizacji zaplanowanych form wspomagania

Wspomaganie obejmuje:
-Organizowanie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli ,wychowawców grup wychowawczych , specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz dyrektorów przedszkoli , szkół i placówek , którzy w zorganizowany sposób współpracują ze sobą w celu doskonalenia swojej pracy , w szczególności przez wymianę doświadczeń.

Oferta wspomagania przedszkoli , szkół i placówek

 • Wynika z analizy indywidualnej sytuacji przedszkola , szkoły lub placówki,
 • Odpowiada na specyficzne potrzeby przedszkola , szkoły lub placówki,
 • Obejmuje cały proces wspomagania , poczynając od przeprowadzenia, we współpracy z przedszkolem , szkołą lub placówką , diagnozy potrzeb ,przez pomoc w realizacji zaplanowanych działań , towarzyszenie w trakcie wprowadzanej zmiany ,aż po wspólną ocenę efektów i współprace przy opracowaniu wniosków do dalszej pracy

Opisany sposób wspomagania będzie obowiązkowo realizowany od 1 stycznia 2016 roku.
Do tego czasu stosowanie nowych form wspomagania jest możliwe , ale nie obowiązkowe.

Wsparcie przedszkola , szkoły -2014

Przedszkole, Szkoła
ODN
Biblioteka pedagogiczna
KO
Poradnia

Wspomaganie przedszkoli ,szkół i placówek –2016

ODN W zakresie ogólnym-nauczyciele, uczniowie i problemy szkół, praca z grupą, praca z dyrektorami

Poradnia Konkretny uczeń, coaching dla nauczyciela

Biblioteka Tworzenie warunków do nauki i relaksu pracowników oświaty


PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA dla przedszkola, szkoły

 • obserwacja pracy nauczycieli, przekazywanie wniosków, superwizja,
 • prowadzenie zajęć z konkretnym uczniem w poradni
 • prowadzenie zajęć o charakterze profilaktycznym dla uczniów, n-li i rodziców
 • planowanie pracy z konkretnym dzieckiem, pomoc n-lom w dobieraniu
  metod i form pracy z konkretnym uczniem
 • pomoc nauczycielom w dostosowaniu warunków nauki
 • konkretnemu uczniowi: materialnych i niematerialnych
 • udział w pracy zespołu nauczycieli-rozwiązywanie problemu dotyczącego konkretnego ucznia
 • badania przesiewowe
Skip to content