Oferta poradni

Klauzula informacyjna ogólna dla klientów

Powiatowej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Pajęcznie

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO” informuje się klientów Powiatowej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Pajęcznie, że:

1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Powiatową Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną danych osobowych klientów jest Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pajęcznie. Adres: ul. Wiśniowa 34/38, 98-330 Pajęczno.

2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: ido@pppp.pajeczno.pl.

3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Powiatową Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczną w Pajęcznie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 14 grudnia 2016r – Prawo Oświatowe (Dz.U.2018 r poz.996,1000)

4. Pozyskane od klientów dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

5. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie

6. Klienci Poradni mają prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

7. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani. Niepodanie lub podanie niepełnych danych osobowych może skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

Oferta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pajęcznie i Filii w Działoszynie

I działalność diagnostyczna, profilaktyczna, wychowawcza skierowana do uczniów:

 1. diagnoza psychologiczna

 2. diagnoza pedagogiczna

 3. diagnoza logopedyczna

 4. badanie przesiewowe centralnego zaburzenia przetwarzania słuchowego
 5. badania przesiewowe pięcio – sześciolatków psychologiczne i logopedyczne na terenie przedszkoli, mające na celu wczesne wykrywanie zaburzeń rozwojowych w badanych obszarach

 6. badania przesiewowe dzieci zdolnych
 7. psychologiczna terapia indywidualna na terenie poradni

 8. socjoterapia

 9. konsultacje na terenie szkół i przedszkoli (Punkty Konsultacyjne)

 10. grupowe zajęcia logopedyczne, stymulujące językowe umiejętności oraz zwiększające możliwości poprawnego i twórczego opanowania języka

 11. zajęcia dla dzieci z grupy ryzyka dysleksji

 12. zajęcia dla dzieci zdolnych
 13. wspieranie rozwoju psychoruchowego dzieci młodszych, nie objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju

 14. indywidualne zajęcia korekcyjno – kompensacyjne i ogólnorozwijające dla dzieci z deficytami rozwojowymi, autyzmem, Zespołem Aspergera, niepełnosprawnością sprzężoną

 15. zajęcia psychoedukacyjne i warsztaty dla uczniów prowadzone w szkołach w zakresie, między innymi:

– integracji grupy

– rozpoznawania uczuć i radzenia sobie z emocjami, w tym a agresją i ze stresem np. egzaminacyjnym

– autoprezentacji i samooceny

– FAS

– profilaktyki uzależnień i zaburzeń odżywiania

– kształtowania umiejętności interpersonalnych, kompetencji społecznych, tożsamości

– asertywności, tolerancji i otwartości

– komunikacji w grupie

– efektywnego uczenia się

– kreatywnego myślenia

– wyboru szkoły i zawodu

– cyberprzemocy, agresji elektronicznej i cyberbullyingu

– dla dzieci w wieku 8-13 lat z zaburzeniami lękowymi

II działalność psychoedukacyjna dla rodziców:

 1. konsultacje indywidualne na terenie poradni i placówek w celu rozpoznawania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci, rozwijania ich możliwości psychofizycznych, redukowania niepokojów i wątpliwości

 2. dyżury dla rodziców w placówkach przedszkolnych, oddziałach przedszkolnych, po badaniach przesiewowych

 3. terapia rodzin na terenie poradni

 4. warsztaty wychowawcze dla rodziców

 5. zajęcia psychoedukacyjne w zakresie, między innymi:

– wspomagania rozwoju dziecka

– wspierania dziecka w wieku przedszkolnym

– profilaktyki logopedycznej w pierwszych latach życia dziecka

– przygotowania dziecka do nauki w szkole

– przygotowania rodziców do rozpoczęcia przez ich dziecko nauki w szkole

– dorastania dzieci

– zaburzeń rozwoju dzieci

– zasad komunikacji między rodzicami a dziećmi

– rozpoznawania centralnego zaburzenia przetwarzania słuchowego

– rozpoznawania ryzyka dysleksji

– ukierunkowujące do pracy z dzieckiem dyslektycznym

– rozpoznawania zagrożenia zażywaniem narkotyków

– przygotowania do egzaminów szkolnych

– wspierania rozwoju zawodowego dziecka

– motywowania dzieci

– bezpieczeństwa w Internecie, zagrożeń związanych z mediami elektronicznymi, zwiększenia świadomości, czym jest cyberbullying

III działalność wspierająca pracę wychowawczą i dydaktyczną nauczycieli:

 1. konsultacje na terenie poradni i placówek (Punkty Konsultacyjne)

 2. diagnozowanie sytuacji wychowawczej z wykorzystaniem analizy SWOT

 3. szkolenia, warsztaty i spotkania edukacyjne w zakresie, między innymi:

– budowania strategii pracy z dziećmi przejawiającymi trudne zachowania

– blokad komunikacyjnych

– emocji i kontroli złości, agresji w szkole i agresji elektronicznej, cyberbullyingu

– pracy z dzieckiem z autyzmem/zespołem Aspergera

– pracy z dzieckiem ze specyficznymi trudnościami w nauce

– problemów dzieci z zaburzeniami odżywiania

– zasad pracy w grupie przedszkolnej, klasie dzieci z wadą wymowy

– dostosowania potrzeb edukacyjnych do potrzeb uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu oraz z inteligencją niższą niż przeciętna w zakresie różnych przedmiotów nauczania

– wpływu mediów na rozwój dzieci

– uzależnień wśród dzieci, w tym uzależnienia od komputera i Internetu

– pomocy dzieciom w sytuacji konfliktu lub rozwodu bliskich

– wypalenia zawodowego

rok szkolny 2016/2017

TEMATYKA SZKOLEŃ DLA NAUCZYCIELI / RAD PEDAGOGICZNYCH

I. SZKOLENIA NA TERENIE PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ I PLACÓWEK:

 1. Mediacje rówieśnicze w rozwiązywaniu konfliktów uczniowskich.

 2. Indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 3. Gdy (nie) jedzenie staje się problemem.

 4. Indywidualizacja w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej.

 5. Wspomaganie rodziny w spełnianiu jej wychowawczej funkcji.

 6. Pomoc psychologiczno- pedagogiczna w szkole- w kontekście realizacji zaleceń PPP

 7. Problemy dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej- jak im pomóc?

 8. Wypalenie zawodowe.

 9. Dziecko z zaburzoną mową w przedszkolu i szkole.

 10. Co jest ważne w pracy z uczniem ze spektrum autyzmu.

 11. Zachowania opozycyjno- buntownicze u dzieci i młodzieży- o czym świadczą i jak im przeciwdziałać?

 12. Klucze do dobrej komunikacji.

II.WARSZTATY NA TERENIE PORADNI:

 1. Niepokoje i lęki dorosłych w kontekście zachowań seksualnych dzieci i młodzieży – dla nauczycieli przedszkoli i nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.

 2. Coaching w edukacji- wyznaczanie celów, planowanie i wprowadzanie zmian.

 3. Budowanie strategii pomocy dla dziecka przejawiającego zaburzenia zachowania.

 4. Trudny rodzic- szkolenie dla nauczycieli dotyczące przekazywania trudnych informacji rodzicom, właściwego zachowania się w sytuacjach konfliktu i sytuacjach kryzysowych, motywowania rodziców do współpracy.

 5. Prezentacja nt. „Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego (APD) – osoby zainteresowane, pedagodzy, logopedzi

TEMATYKA SZKOLEŃ DLA RODZICÓW

 1. Stawianie wymagań, a rozwój dziecka.

 2. Dziecko nadpobudliwe psychoruchowo- jak mu pomóc?

 3. Jak radzić sobie z agresywnymi zachowaniami dzieci?

 4. Adaptacja dziecka w przedszkolu- pokonywanie trudności.

 5. Problemy emocjonalne w okresie dojrzewania.

 6. Uzależnienia behawioralne u dzieci i młodzieży.

 7. Wczesne rozpoznawanie specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu.

 8. U progu szkoły- czy moje dziecko osiągnęło dojrzałość szkolną?

 9. Moje dziecko idzie do szkoły.

 10. Rodzice, a wybór szkoły i zawodu.

 11. Wczesna stymulacja rozwoju szansą na wyrównanie startu szkolnego.

 12. Problemy szkolne dzieci z wadami wymowy.

 13. Dom rodzinny, a kształtowanie mowy dziecka.

 14. Prawidłowości i nieprawidłowości w rozwoju mowy dziecka.

 15. Moje dziecko dorasta. Dlaczego tak trudno być rodzicem nastolatka.

 16. Kolega mojego dziecka ma autyzm.

 17. Co to znaczy być dobrym rodzicem- zasady prawidłowego kontaktu z dzieckiem.

 18. Mówić czy rozmawiać- komunikacja między rodzicami a dziećmi.

 19. Matura- stres czy wyzwanie.

 20. Jak budować poczucie wartości u dzieci.

 21. Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły.

 22. W jaki sposób wspomagać rozwój mowy dziecka.

 23. Co powinno niepokoić w rozwoju mowy dziecka, czyli kiedy potrzebna jest pomoc logopedy.

 24. W jaki sposób wspomagać rozwój mowy dziecka.

 25. Kim będzie moje dziecko- zajęcia wspierające rozwój zawodowy dzieci.

 26. Motywowanie dziecka- droga bez końca.

 27. Uzależnienia XXI wieku- problemy i wyzwania.

 28. Dlaczego dzieci sięgają po narkotyki?

 29. Nowe zagrożenia- nowe narkotyki.

 30. Trudności w nauce, a dysleksja rozwojowa.

 31. Gdy nie (jedzenie) staje się problemem.

TEMATYKA SZKOLEŃ DLA UCZNIÓW

 1. Komunikacja interpersonalna i radzenie sobie w sytuacjach trudnych.

 2. Zajęcia antystresowe.

 3. Elementy treningu asertywności- uczymy się mówić nie.

 4. Rozwijanie twórczego myślenia.

 5. Zajęcia integracyjne dla dzieci i młodzieży.

 6. Uczymy się trudnej sztuki tolerancji i wzajemnej akceptacji.

 7. Poznajemy Internet i zagrożenia z nimi związane- dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

 8. Sposób na nudę, czyli jak aktywnie spędzać czas- dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

 9. Ważne decyzje- gimnazjalista wybiera szkołę i zawód.

 10. Trening umiejętności społecznych- ćwiczenie zachowań asertywnych, radzenia sobie ze stresem i zachowaniami agresywnymi.

 11. Bajka terapeutyczna „O pajączku”- dla dzieci rozpoczynających klasę I.

 12. FAS- Alkoholowy Zespół Płodowy.

 13. Cyberprzemoc.

 14. Jak radzić sobie z negatywnymi emocjami?

 15. Agresja- nie zamykaj oczu.

 16. Szansa na sukces- zajęcia zawodoznawcze.

 17. Otwarty umysł.

 18. Jak myśleć kreatywnie?

 19. Mów poprawnie, mów starannie, tak jest dobrze, tak jest ładnie- zajęcia wspomagające rozwój mowy.

 20. Zajęcia wzmacniające poczucie własnej wartości.

 21. Zajęcia kształtujące kompetencje społeczne (komunikacja, współpraca w grupie, asertywność).

 22. Zdrowy styl życia – co to znaczy i jak wiele to znaczy?

 23. Elementy treningu antystresowego i zasad skutecznej autoprezentacji.

 24. Bezpieczeństwo w sieci.

 25. Zasady prawidłowej komunikacji w grupie.

 26. Jak uczyć się efektywnie?

 27. Co czuje mój kolega z zespołem Aspergera.

 28. Gdy (nie)jedzenie staje się problemem.

 

 

 

Rok szkolny 2015/2016

TEMATYKA WARSZTATÓW I SZKOLEŃ DLA NAUCZYCIELI, RODZICÓW I UCZNIÓW

 

I.    TEMATYKA SZKOLEŃ DLA NAUCZYCIELI
•    Praca z uczniem zdolnym i wybitnie zdolnym.
•    Postępowanie wychowawcze oraz metody pracy z dzieckiem z rozpoznanym ADHD.
•    Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu oraz z inteligencją niższą niż przeciętna w zakresie różnych przedmiotów nauczania.
•    Zasady skutecznej komunikacji interpersonalnej.
•    Rola nauczyciela w przygotowaniu ucznia do wyboru zawodu i dalszego kształcenia.
•    Wypalenie zawodowe w pracy nauczyciela.
•    Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole – praktyczne podejście i skuteczne szukanie rozwiązań.
•    Miejsce i rola nauczyciela w terapii logopedycznej.
•    Motywacja – czym jest, czemu służy, co nam daje? Jak motywować siebie i innych do nowych wyzwań.
•    Budowanie strategii postępowania wobec uczniów przejawiających zaburzone zachowania.
•    Profilaktyka zaburzeń mowy w wieku przedszkolnym.
II.    TEMATYKA WARSZTATÓW DLA NAUCZYCIELI
•    Indywidualizacja pracy z dzieckiem a dostosowanie wymagań do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia.
•    Wspomaganie rodziny w wypełnianiu jej funkcji wychowawczych.
•    Praca z dzieckiem zdolnym.
III.    TEMATYKA WARSZTATÓW I SZKOLEŃ DLA RODZICÓW
•    Zachowania ryzykowne wśród dzieci i młodzieży – motywy, rodzinne uwarunkowania.
•    Uzależnienia XXI wieku – problemy i wyzwania.
•    Nowe narkotyki – nowe zagrożenia.
•    Wychowanie bez porażek – zasady szczęśliwego dzieciństwa i udanego startu w     dorosłość.
•    Kim będzie moje dziecko?
•    Rola rodziców w przygotowaniu dziecka do wyboru szkoły i zawodu.
•    Warsztaty dla świadomych rodziców „Pomóż mi ładnie mówić”.
•    Profilaktyka logopedyczna pierwszych lat życia dziecka.
•    Moczenie nocne u dzieci.
•    „Kij czy marchewka” – skuteczne wykorzystywanie kar i nagród.
•    Psychologiczne aspekty trudności adaptacyjnych u dzieci w wieku przedszkolnym.
•    Trudności w nauce a dysleksja rozwojowa.
•    Mówić czy rozmawiać – komunikacja między rodzicami a dziećmi.
•    Moje dziecko będzie pierwszoklasistą.
•    Moje dziecko dorasta – trudne relacje z nastolatkiem.
•    Jak pomóc dziecku przezwyciężyć negatywne skutki stresu przedegzaminacyjnego.
IV.    TEMATYKA ZAJĘĆ I WARSZTATÓW DLA DZIECI I MŁODZIEŻY.
•    „Na tropie głosek „– zajęcia dzieci w wieku przedszkolnym.
•    „Bajka terapeutyczna o pajączku” – dla dzieci rozpoczynających klasę I.
•    Grupowe zajęcia logopedyczne zwiększające możliwość poprawnego i twórczego opanowania języka.
•    „Kropka, kreska i co dalej?” – trening zdolności twórczych (cykl spotkań z grupą 5-6 latków).
•    „Nie tylko śmieszne minki dla chłopczyka i dziewczynki”
•    „Klaskaj, parskaj, cmokaj, dmuchaj” – zabawy logopedyczne.
•    Zajęcia integracyjne dla dzieci i młodzieży.
•    Uzależnienia w XXI wieku w świecie młodych.
•    „Jak myśleć kreatywnie” – korzyści i pułapki.
•    „FAS – alkoholowy zespół płodowy”.
•    „Cyberprzemoc- ukryte zło”.
•    Narkotyki – ryzykowna droga.
•    „Rusz głową” – czyli trening twórczego myślenia (cykl 5-ciu spotkań kl.VI SP,  Gimnazja).
•    Jak radzić sobie z negatywnymi emocjami?.
•     „Życie poza siecią może być OK” – znacznie umiejętności interpersonalnych w budowie trwałych i zdrowych relacji z innymi ludźmi.
•    Elementy treningu antystresowego i zasad skutecznej autoprezentacji.
•     „Wewnętrzna siła” – zajęcia wzmacniające poczucie własnej wartości.
•    Sztuka życia w społeczności czyli tolerancja dla innych.
•    „Chcę się dogadać”- komunikacja rówieśnicza . Jakim językiem mówi klasa?
•    „Agresja – co z tego będziesz miał/a ”.
•    „Złość’’– umiem reagować na złość.
•     „Skuteczna komunikacja” – warsztaty usprawniające komunikację                                    z wykorzystaniem ćwiczeń artystycznych.
•    „Otwarty umysł ” – zajęcia z elementami treningu kreatywności.
•    Zajęcia zawodoznawcze dla uczniów klas IV – VI szkoły podstawowej i gimnazjum.
•    Zajęcia o tematyce indywidualnej dopasowanej do potrzeb konkretnego zespołu klasowego.

Oferta pracy na rok szkolny 2014/2015

Działalność diagnostyczna:
 • Rozpoznawanie potencjalnych możliwości rozwojowych dzieci i młodzieży oraz indywidualnych potrzeb ucznia

 • Rozpoznawanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju dzieci i młodzieży

 • Badanie preferencji zawodowych ucznia

 • Orzekanie o potrzebie kształcenia specjalnego lub nauczania indywidualnego

 • Badanie przesiewowe Wzroku, Słuchu, Mowy

 • Badania przesiewowe SRD /Skala Ryzyka Dysleksji/

Działalność terapeutyczna:
 • Indywidualna terapia psychologiczna wspierająca

 • Terapia pedagogiczna

 • Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne prowadzone w oparciu o program „Ortograffiti” i programy autorskie „Piszę i czytam” programy grupowej terapii dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
 • Socjoterapia

 • Terapia logopedyczna

W pracy terapeutycznej z dziećmi zagrożonymi dysleksją, w terapii dysleksji  i wszystkich zaburzeń mowy pracownicy Poradni wykorzystują Metody Wstępnej Stymulacji Logopedycznej oraz Metodę Ruchów  Artykulacyjnych autorstwa Jolanty Falany – Kozłowskiej.
Doradztwo:
 • Konsultacje indywidualne

 • Porady bez badań

 • Udzielanie informacji o szkołach i zawodach

 • Porady po badaniach przesiewowych

 • Porady udzielane w punktach konsultacyjnych

Działalność profilaktyczno-wychowawcza prowadzona na terenie szkół i przedszkoli.

Dla dzieci i młodzieży:
 1. „Rusz głową czyli trening twórczego myślenia”- cykl 5 spotkań kl. VI SP, Gimnazjum kl. I
 2. Zajęcia integracyjne dla dzieci i młodzieży /Przedszkole, SP/
 3. Zajęcia dla uczniów w młodszym wieku szkolnym- „Opanowanie i przezwyciężanie złości i agresji”
 4. Elementy treningu asertywnego i zasady skutecznej autoprezentacji
 5. Elementy treningu interpersonalnego- Ja i moi koledzy
 6. Zajęcia zawodoznawcze
 7. Decyzja zawodowa- zajęcia warsztatowe
 8. My i alkohol
 9. Jak radzić sobie z przemocą i agresją
 10. Kropka, kreska i co dalej- trening zdolności twórczych- cykl spotkań z grupą 5-6 latków
 11. Nie tylko śmieszne minki dla chłopczyka i dziewczynki
 12. Klaskaj, parskaj, cmokaj, dmuchaj- zabawy logopedyczne

Wspomaganie nauczycieli w realizacji programów wychowawczych i szkolnych programów profilaktycznych.

Tematyka szkoleń:

 1. Syndrom wypalenia zawodowego- przyczyny, sygnały ostrzegawcze i środki zaradcze
 2. Praca z uczniem zdolnym i wybitnie zdolnym
 3. Praca z dzieckiem z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej
 4. Ocenianie uczniów ze zdiagnozowanymi zaburzeniami rozwoju
 5. Praca z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
 6. Rola nauczyciela w przygotowaniu ucznia do wyboru zawodu i dalszego kształcenia
 7. Gdy twój uczeń (przedszkolak) ma wadę wymowy
 8. Wady wymowy a trudności w czytaniu i pisaniu
 9. Agresja u dzieci- przyczyny, rozpoznanie i sposób postępowania
 10. Wczesna pomoc to lepsza przyszłość- ryzyko dysleksji rozwojowej

Tematyka warsztatów:

 1. Uczeń o specjalnych potrzebach wychowawczych – moje dotychczasowe doświadczenia a nowa perspektywa pracy w świetle zmian prawa oświatowego.
 2. Co to jest Karta Indywidualnych Potrzeb Ucznia i Plan Działań Wspierających?
 3. Konstruowanie IPET
 4. Praca z dzieckiem zdolnym.
 5. Indywidualizacja pracy z dzieckiem a dostosowanie wymagań do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia.

Zajęcia psychoedukacyjne dla młodzieży.

1. Cykl siedmiu filmów edukacyjnych na płytach DVD pt. „Nie zamykaj oczu”. Filmy zalecane do pokazów edukacyjnych z przeznaczeniem do wykorzystania na lekcjach/ godzinach wychowawczych dla młodzieży w wieku od 12 do 19 lat oraz rodziców.

 • „Mobbing”

Prześladowanie, wyśmiewanie, poniżanie- codzienność z jaką muszą się zmierzyć uczniowie. Zainscenizowane sytuacje oraz rozmowy grupy uczniów z pedagogiem- mediatorem sądowym uświadamiają i pokazują jak wygląda zjawisko mobbingu w szkole, jak bardzo cierpi osoba, która jest ofiarą prześladowań i jak może to wpłynąć na jej dalsze życie oraz co można zrobić aby jej pomóc.

 • „Agresja”

Film ukazujący problem wzrastającej skłonności do agresywnych zachowań wśród młodzieży. Wyznania 14-latki i 20-latka doświadczających na co dzień przemocy uświadamiają i pokazują skąd bierze się agresja i jak łatwo stać się jej ofiarą.

 • „Palenie”

Film ukazujący negatywny wpływ papierosów na ludzkie życie.

 • „Anoreksja”

Prawdziwa historia pięknej dziewczyny, która zatraciła się w pogoni za idealną sylwetką. Film ukazujący nieodwracalne skutki choroby i uświadamiający do czego doprowadza anoreksja i jakie spustoszenie sieje w organizmie człowieka.

 • „Piłem i brałem”

Trzynastolatek, który po raz pierwszy zasmakował alkoholu i narkotyków. Tomek (główny bohater filmu) opowiada o początkach i konsekwencjach uzależnienia.

 • „Wpadka”

Historia młodej, zdolnej i ambitnej studentki prawa, która zaszła w ciążę mając niespełna 15 lat. Obraz ludzkich zachowań, niezgoda oraz brak akceptacji i tolerancji zmuszają do myślenia stając się przestrogą dla wielu młodych ludzi.

 • „W objęciach sekty”

Historia Anny, która trafia do organizacji „Misja” w wieku 16 lat i przebywa tam przez pięć lat. Wstrząsające zwierzenia bohaterki ukazujące pełny obraz sekty są ostrzeżeniem dla wielu młodych ludzi poszukujących własnej drogi życiowej.

2. Alkoholowy Zespół Płodowy i Efekt Alkoholowego Uszkodzenia Płodu FAS ( co to jest uzależnienie od alkoholu; rodzina z problemem alkoholowym jako przykład rodziny dysfunkcyjnej; zaburzenia rozwoju dziecka w rodzinie z problemem alkoholowym; alkohol a ciąża- wpływ alkoholu na rozwój psychofizyczny dziecka)

3. -Internet przyjazny uczniom- program profilaktyczny

-Internet- stop cyberprzemocy

Wspomaganie rodziny w wypełnianiu jej funkcji wychowawczych.

 1. Jak rozpoznać czy moje dziecko sięga po narkotyki

 2. Zachowania ryzykowne wśród dzieci i młodzieży- motywy rodzinne uwarunkowania

 3. Wychowanie prawie bez porażek- zasady szczęśliwego dzieciństwa i udanego startu w dorosłość

 4. Kim będzie moje dziecko

 5. Rola rodziców w przygotowaniu dziecka do wyboru szkoły i zawodu

 6. Realizacja programu autorskiego „Pomóż mi mamo ładnie mówić”

 7. Dlaczego dzieci źle mówią

 8. Kiedy potrzebna jest pomoc logopedyczna

 9. Dla rodziców: wiele rad jak uniknąć wad

 10. Mamo, tato- czy twoje dziecko mówi poprawnie

 11. Pomoc rodzicom w trudnej nauce mówienia

 12. Moje dziecko idzie do szkoły

 13. Wczesne rozpoznanie dziecka z grupy ryzyka dysleksji /SRD/

 14. Właściwe postawy rodzicielskie

Skip to content