Zadania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Poradnia w Pajęcznie udziela dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym pomocy logopedycznej, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udziela rodzicom i nauczycielom pomocy psychologicznej, pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.Kto może się do nas zgłaszać:

Udzielamy pomocy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej dzieciom od urodzenia i młodzieży do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej a także rodzicom opiekunom prawnym/ i nauczycielom w zakresie wychowania i kształcenia.

Z naszej pomocy mogą korzystać uczniowie, ich rodzice i nauczyciele przedszkoli, szkół i placówek z terenu powiatu pajęczańskiego.
Poradnia wydaje opinie na wniosek rodziców lub prawnych opiekunów albo pełnoletniego ucznia. W Poradni są organizowane i działają zespoły orzekające, wydające orzeczenia na wniosek rodziców.

W przypadku dzieci nie uczęszczających do szkoły, przedszkoli otaczamy opieką osoby zamieszkałe na terenie powiatu pajęczańskiego.

Gminy objęte pomocą:

  • Gmina i Miasto Pajęczno
  • Gmina Nowa Brzeźnica
  • Gmina Sulmierzyce
  • Gmina Strzelce Wielkie
  • Gmina Rząśnia
  • Gmina i Miasto Działoszyn
  • Gmina Kiełczygłów
  • Gmina Siemkowice

Nasza Poradnia zajmuje się:
pomocą w nabywaniu i rozwijaniu przez dzieci i młodzież umiejętności negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów oraz innych umiejętności z zakresu komunikacji społecznej

Zadania realizujemy poprzez:

diagnozowanie

opiniowanie

działalność terapeutyczną

prowadzenie grup wsparcia

prowadzenie mediacji

interwencję kryzysową

działalność profilaktyczną

poradnictwo

działalność informacyjno-szkoleniową

konsultacje

Jakie są zasady przyjmowania:

Kto sprawuje nadzór nad naszą placówką?

Jesteśmy publiczną placówką oświatową prowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Pajęcznie. Nadzór pedagogiczny sprawuje Kurator Oświaty w Łodzi.

Skip to content