Dysleksja – Specyficzne trudności w uczeniu się: dysleksja rozwojowa

Pokaż wszystkie

Specyficzne trudności w uczeniu się: dysleksja rozwojowa

Wieloletnie badania wykazały, że istnieje wyraźna dynamika zmian objawów dysleksji. Inne są we wczesnym okresie edukacji (określane jako symptomy „ryzyka dysleksji”), inne w starszych klasach czy gimnazjum. Znajomość dynamiki objawów dysleksji jest niezbędna do trafnego rozpoznawania specyficznych trudności w uczeniu się.

W wieku przedszkolnym można dostrzec sygnały zagrożenia tym problemem. Są to objawy opóźnienia rozwoju mowy, niektórych funkcji poznawczych i ruchowych. Dlatego należy bacznie obserwować rozwój dzieci i w miarę możliwości zapobiegać ewentualnym trudnościom w uczeniu się. Wiele informacji istotnych dla sformułowania trafnego rozpoznania może dostarczyć „diagnoza gotowości szkolnej”.

Pierwszy etap edukacyjny to czas nabywania podstawowych umiejętności. Podczas pisania i czytania dzieci mogą popełniać liczne błędy ze względu na deficyty pamięci wzrokowej lub słuchowej. Jeśli obserwowane trudności budzą zaniepokojenie nauczycieli i rodziców należy zgłosić dziecko do poradni psychologiczno-pedagogicznej. Optymalnym momentem do przeprowadzenia badań jest wiek 8 lat. Pierwszy etap edukacyjny to czas, gdy diagnozowane jest ryzyko dysleksji rozwojowej. Dzieci z tej grupy powinny uzyskiwać pomoc w ramach zajęć korekcyjno-kompensacyjnych lub terapii pedagogicznej.

Jeśli systematyczna i intensywna praca samokształceniowa nie przyniesie oczekiwanych efektów konieczne jest ponowne przeprowadzenie badań w poradni. Jeśli diagnoza (przeprowadzona w klasach IV-VI, ale nie później niż do 30 września w klasie VI) potwierdza występowanie deficytów poznawczych charakterystycznych dla specyficznych trudności w uczeniu się opracowywana jest opinia potwierdzająca występowanie dysleksji rozwojowej. Nadal niezbędne jest udzielanie uczniom pomocy i stawianie wymagań adekwatnych do ich możliwości.

Zgodnie z rozporządzeniem MEN dopuszcza się możliwość wydania przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną opinii o specyficznych trudnościach w uczeniu się także uczniowi gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej. Może zdarzyć się, że niemożliwe było przeprowadzenie diagnozy w okresie nauki w szkole podstawowej. Przepisy przewidują szczególny tryb wydawania tej opinii.

Opinia będzie mogła być wydana:
Na wniosek nauczyciela lub specjalisty, wykonującego w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, i po uzyskaniu zgody rodziców lub pełnoletniego ucznia
na wniosek rodziców lub pełnoletniego ucznia

Wniosek rodziców, wraz z uzasadnieniem, powinien być złożony u dyrektora szkoły. Dyrektor, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, przekaże wniosek wraz z uzasadnieniem oraz opinią rady do poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej stwierdzająca występowanie dysleksji rozwojowej będzie ważna przez cały okres kształcenia. Ta opinia, oprócz wskazania do objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, będzie również podstawą do dostosowania warunków przeprowadzania sprawdzianu w szkole podstawowej, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów i absolwentów.

Skip to content