Skierowanie na badania ucznia z zaburzeniami w pisaniu

Pokaż wszystkie

Skierowanie na badania specjalistyczne do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
ucznia z zaburzeniami w pisaniu (opracowała Janina Mickiewicz)

Nazwisko i imię ……………………………… data urodzenia ……………………………………………
Klasa (profil) ………………………………….. szkoła ………………………………………………………

Wypełnienie niniejszego  „skierowania” wymaga zakreślenia i uzupełnienia odpowiednich danych dotyczących ucznia.

 

1. Znajomość zasad ortograficznych:

 • bez zastrzeżeń
 • niezadowalająca (wymienić czego dotyczy)

2. Częstotliwość występowania błędów w pracach pisemnych:

 • błędy nieliczne (nie odbiegające ilością od przeciętnie spotykanych w pracach uczniowskich)
 • błędy bardzo liczne
 • bardzo nasilone występowanie błędów

3. Charakter popełnianych błędów:

 • „typowo” ortograficzne …………………………………………………………………………………
 • w łącznej i rozdzielnej pisowni wyrazów
 • mylenie liter o podobieństwie graficznym
 • mylenie liter odpowiedników głosek zbliżonych fonetycznie
 • opuszczanie cząstek wyrazów
 • zniekształcanie zapisu całych wyrazów
 • inne błędy

4. poziom graficzny pisma:

 • bez zastrzeżeń
 • zaburzony (wymienić cechy pisma) …………………………………………………………………

5. Tempo pisania:

szybkie    przeciętne    wolne    bardzo wolne

6. Ogólna ocena samodzielnych wytworów pisemnych

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

7. Poziom wypowiedzi ustnych

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

8. Poprawność artykulacyjna

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

9. Postępy w nauce języków obcych:

 • dobre
 • zadowalające
 • niezadowalające

10. Oceny szkolne z poszczególnych przedmiotów nauczania z ostatniego semestru lub końca roku szkolnego

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

Do skierowania należy dołączyć co najmniej 2 sprawdziany ortograficzne ucznia, który poza tym winien dostarczyć na badania zeszyty z języka polskiego (lub innych przedmiotów) w miarę możliwości od najwcześniejszego okresu nauki szkolnej.

……………………..                                        …………………………………………………………

data                                                                           podpis nauczyciela polonisty

………………………………………………….

pieczęć szkoły

Skip to content