Procedura postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia objawów choroby COVID-19

Pokaż wszystkie

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia objawów choroby COVID-19

§ 1

 1. Niniejsza procedura powstała na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.

 2. Celem procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem
  SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19.

 3. Do pracy w poradni mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną COVID-19.

 4. Do poradni może przyjść uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

 5. Przeprowadza się badanie temperatury ciała ucznia przy pomocy termometru bezdotykowego. Termometr podlega dezynfekcji po użyciu.

 6. W razie wykrycia u ucznia podwyższonej temperatury ciała, powyżej 36,8º C, wychowawca kontaktuje się z rodzicami dziecka (opiekunami prawnymi) w celu odebrania ucznia. Do czasu przybycia rodziców ucznia umieszcza się w odrębnym pomieszczeniu.

 7. Jeżeli pracownik poradni zauważy u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy umieścić ucznia w odrębnym pomieszczeniu i niezwłocznie powiadomić rodziców (opiekunów prawnych) o konieczności odebrania dziecka z poradni.

§ 2

 1. Pomieszczenie, o którym mowa w § 1 pkt 6 i 7, zapewnia minimum 2 m odległości od innych osób. Pomieszczenie jest wyposażone w środki ochrony osobistej oraz płyn dezynfekujący. Dostęp do pomieszczenia mają wyłącznie pracownicy poradni oraz izolowani uczniowie.

 2. Po każdym użyciu pomieszczenia przez ucznia, u którego podejrzewano wystąpienie objawów choroby COVID-19, pomieszczenie powinno zostać zdezynfekowane przez personel sprzątający przy zastosowaniu wszelkich środków ochrony osobistej.

§ 3

 1. W sytuacji odbioru przez rodziców lub opiekunów prawnych odizolowanego uprzednio ucznia należy upewnić się, że nie będzie miał kontaktu z innymi uczniami, pracownikami poradni lub osobami trzecimi znajdującymi się na terenie placówki.

 2. W sytuacji wystąpienia u ucznia lub pracownika poradni objawów COVID-19 personel sprzątający powinien przeprowadzić, przy zachowaniu środków ochrony osobistej, dodatkowe czynności dezynfekujące w budynku placówki. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w placówce procedurami, oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, uchwyty itp.) i zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez inspektorat sanitarny.

§ 4

 1. Pracownicy poradni zostają poinstruowani, że w sytuacji wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej COVID-19 powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.

 2. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną.

 3. W sytuacji potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie poradni należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

Z treścią niniejszej procedury zaznajamia się pracowników poradni oraz rodziców/opiekunów prawnych uczniów.

Skip to content