Prawa dziecka niepełnosprawnego

Pokaż wszystkie
Prawa dziecka niepełnosprawnego, zapisane w wielu aktach międzynarodowego i narodowego  prawa, określają w jaki sposób należy dążyć do wyrównywania szans osób niepełnosprawnych.

Do podstawowych działań należą:
1. podnoszenie poziomu świadomości społeczeństwa na temat osób niepełnosprawnych, ich praw, potrzeb, możliwości i wkładu w życie społeczne.
2. zapewnienie skutecznej pomocy medycznej z opracowaniem i wdrożeniem programów wczesnego wykrywania, diagnozowania i leczenia, z uwzględnieniem działań na rzecz zapobiegania, redukcji i eliminacji czynników powodujących niepełnosprawność oraz zapewniających pełne uczestnictwo osób niepełnosprawnych i ich rodzin w tych programach.
3, zapewnienie usług rehabilitacyjnych osobom niepełnosprawnym, aby mogły one osiągać i utrzymywać optymalny poziom niezależności i funkcjonowania.
4. zagwarantowanie osobom niepełnosprawnym pełnego zakresu służb wspierających, by pomóc im w podnoszeniu poziomu niezależności w życiu codziennym i egzekwowaniu przysługujących im praw.

 

Uchwalona w dniu 1 sierpnia 1997r Karta Praw Osób Niepełnosprawnych wskazuje, że niepełnosprawni mają prawo do niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia oraz nie mogą podlegać dyskryminacji, mają prawo pełnego dostępu do dóbr i usług, między innymi wszechstronnej rehabilitacji, prawo do nauki i pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

O różnych formach wspierania rozwoju dziecka niepełnosprawnego można uzyskać informacje w poradni psychologiczno – pedagogicznej, w Powiatowym Zespole d/s Orzekania O Niepełnosprawności, w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, w Ośrodku Pomocy Społecznej, u lekarza rodzinnego, w organizacjach pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych.

W zakresie pomocy w dostępie do nauki ważnym elementem oddziaływań psychologiczno – pedagogicznych, wykonywanym przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną, jest wczesna diagnoza i wydawanie dokumentu uprawniającego do wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, dostarczanie rodzicom wiedzy na temat kształcenia integracyjnego i włączającego, możliwości przedłużania kształcenia dzieci niepełnosprawnych na poszczególnych etapach edukacji i kształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym.

Na podstawie: Od nauczania integracyjnego do szkoły równych szans. CMPP Warszawa 2002
opracowała Maja Górska

Skip to content