Odroczenie spełniania obowiązku szkolnego

Pokaż wszystkie

    Dzieci urodzone w okresie 1 stycznia – 30 czerwca 2008r. rozpoczną spełnianie obowiązku szkolnego od 1 IX 2014r. wraz ze starszymi rówieśnikami urodzonymi w 2007 r. U wielu rodziców budzi to lęk i niepokój. Obawiają się porównywania ich dzieci ze starszymi kolegami i koleżankami z klasy, tego, że nie poradzą sobie w grupie, że są jeszcze zbyt mało samodzielne i nieprzygotowane do systemu klasowo-lekcyjnego obowiązującego w szkole. Przestraszeni rodzice często szukają sposobu na opóźnienie momentu rozpoczęcia nauki szkolnej.

    Dzieci urodzone w okresie 1 stycznia – 30 czerwca 2008r. rozpoczną spełnianie obowiązku szkolnego od 1 IX 2014r. wraz ze starszymi rówieśnikami urodzonymi w 2007 r. U wielu rodziców budzi to lęk i niepokój. Obawiają się porównywania ich dzieci ze starszymi kolegami i koleżankami z klasy, tego, że nie poradzą sobie w grupie, że są jeszcze zbyt mało samodzielne i nieprzygotowane do systemu klasowo-lekcyjnego obowiązującego w szkole. Przestraszeni rodzice często szukają sposobu na opóźnienie momentu rozpoczęcia nauki szkolnej.

    Przepisy prawa oświatowego stanowią, że w szczególnie uzasadnionych przypadkach rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego może być odroczone, nie dłużej jednak niż o jeden rok (art. 16 ust. 3 ustawy o systemie oświaty). Natomiast dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mogą uzyskać odroczenie spełniania tego obowiązku do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat. Przepis ten zawarty jest w art. 14 ust. 1a ww. ustawy i obowiązuje tylko do 31 sierpnia 2014r. Po tym terminie obowiązek szkolny dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego będzie mógł być odroczony do końca roku szkolnego roku kalendarzowego, w którym dziecko ukończy 8 lat.
    Decyzję o odroczeniu spełniania obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.
Z wnioskiem o wydanie takiej opinii muszą wystąpić rodzice lub prawni opiekunowie. Opinia musi zostać wydana w terminie 30 dni, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia złożenia wniosku.
Podstawą wskazania przez poradnię potrzeby odroczenia obowiązku szkolnego są wyniki badań psychologicznych i pedagogicznych przeprowadzonych w poradni oraz dodatkowe informacje o dziecku uzyskane od dyrektora przedszkola lub szkoły, do której dziecko uczęszcza. Ważne jest uzyskanie jak najpełniejszego obrazu funkcjonowania dziecka w różnych sferach jego aktywności.
Najczęstsze przyczyny odroczenia spełniania obowiązku szkolnego są następujące:

•    Brak dojrzałości emocjonalnej:
    istotnie przedłużony okres adaptacji do grupy rówieśniczej połączony z mutyzmem wybiórczym,
    brak dojrzałości emocjonalnej związany ze znacznym nasileniem lęku separacyjnego u dziecka
    nasilone trudności w zakresie funkcjonowania społecznego i emocjonalnego wynikające ze zdiagnozowanych zaburzeń rozwojowych (autyzm, ZA)
•    Brak dojrzałości poznawczej:
    znaczne deficyty w zakresie funkcjonowania analizatorów
    niższy od przeciętnego potencjał intelektualny – celem maksymalnego dostymulowania i minimalizacji ryzyka niepowodzeń szkolnych
    potencjał intelektualny na poziomie upośledzenia umysłowego w stopniu lekkim i umiarkowanym
•    Inne przyczyny
    ogólne opóźnienia rozwojowe wynikające z choroby somatycznej
    znaczny deficyt funkcji uwagi (obserwacja w kierunku zespołu nadpobudliwości psychoruchowej)
    znaczne zaburzenia procesów integracji sensorycznej zaburzające funkcjonowanie poznawcze, społeczne i emocjonalne
    sytuacja kryzysowa w rodzinie związana z traumatycznym doświadczeniem

    Szanowni rodzice zwróćcie uwagę na fakt, iż wcześniejsze rozpoczęcie nauki w szkole przez dziecko prawidłowo rozwijające się nie oznacza odbierania dziecku dzieciństwa, lecz przeciwnie – w pełni wykorzystuje jego potencjał i stwarza optymalne warunki rozwojowe, daje szansę na łatwiejszy start na późniejszych etapach edukacji.

Opracowała
mgr Urszula Sielska
Kierownik PPP-P w Pajęcznie
Filii w Działoszynie

Skip to content