Wyniki ankiety „Uczeń zdolny”

Pokaż wszystkie

    Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w terminie czerwiec - lipiec 2011 przeprowadziła wśród szkół powiatu pajęczańskiego ankietę "Uczeń zdolny".
    Spośród 42 szkól na ankietę odpowiedziały 23 placówki, w tym 17 szkół podstawowych, 4 gimnazja i 2 szkoły ponadgimnazjalne.

    Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w terminie czerwiec – lipiec 2011 przeprowadziła wśród szkół powiatu pajęczańskiego ankietę „Uczeń zdolny”.
    Spośród 42 szkól na ankietę odpowiedziały 23 placówki, w tym 17 szkół podstawowych, 4 gimnazja i 2 szkoły ponadgimnazjalne.

 1. Statut 22 ankietowanych szkół zawiera zapisy o realizacji zadań na rzecz dzieci szczególnie zdolnych.
 2. W trzech szkołach prowadzony jest Indywidualny Program Nauki. W jednej szkole prowadzony jest Indywidualny Tok Nauki.
 3. W 18 szkołach jest przeprowadzana okresowa analiza zadań związanych z kształceniem i promocją uczniów szczególnie uzdolnionych.
 4. W 19 szkołach zaplanowano doskonalenie zawodowe na rzecz dziecka zdolnego.
 5. We wszystkich ankietowanych szkołach realizuje się wiele różnorodnych działań wspierających rozwój ucznia zdolnego. Są to, między innymi:
  • prowadzenie kół zainteresowań
  • indywidualizacja pracy podczas zajęć edukacyjnych
  • diagnozowanie uczniów
  • indywidualne spotkania uczniów z nauczycielami
  • przygotowanie uczniów do udziału w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych
  • nagradzanie szczególnych osiągnięć
 •         6. Szkoły przedstawiły oczekiwania wobec poradni na rzecz wspierania ucznia zdolnego,
              są to przede wszystkim:

  • szkolenia Rad Pedagogicznych
  • konsultacje i doradztwo dla nauczycieli
  • diagnoza uzdolnień dzieci
  • pomoc psychologiczno – pedagogiczna w pracy z uczniem zdolnym
  • udział w grupach wsparcia

         7. Wśród słabych stron w pracy szkoły na rzecz dziecka zdolnego ankietowani wymienili:

  • brak środków finansowych
  • skupienie się na pracy z uczniem mającym trudności w nauce
  • brak odpowiedniej bazy dydaktycznej
  • zbyt małe zainteresowanie uczniów rozwijaniem swoich zdolności.

  Serdecznie dziękujemy szkołom za udział w ankiecie.
  Uzyskane we współpracy z Wami wyniki posłużą do przygotowania planu wspierania rzeczywistych Waszych potrzeb w zakresie wspierania ucznia zdolnego.
  Skip to content