Podstawowe akty prawne mogące mieć zastosowanie w sytuacjach kryzysowych w szkole

Pokaż wszystkie

 • Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990r. o policji (Dz.U. z 2007r. Nr 43, poz.277 z późn.zm.)
 • Ustawa z dnia 26 października 1982r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U. z 2002r. Nr 11, poz.109 z późn.zm.)
 • Ustawa z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy(Dz.U. z 1964. Nr 9, poz. 59 z późn.zm.)
 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny (Dz.U.z 1997r. Nr 88, poz.553 z późn.zm.)
 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks postępowania karnego (Dz.U. z 1997r. Nr 89, poz.555 z późn.zm.)
 • Ustawa z dnia 26 października 1982r.

 • Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990r. o policji (Dz.U. z 2007r. Nr 43, poz.277 z późn.zm.)
 • Ustawa z dnia 26 października 1982r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U. z 2002r. Nr 11, poz.109 z późn.zm.)
 • Ustawa z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy(Dz.U. z 1964. Nr 9, poz. 59 z późn.zm.)
 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny (Dz.U.z 1997r. Nr 88, poz.553 z późn.zm.)
 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks postępowania karnego (Dz.U. z 1997r. Nr 89, poz.555 z późn.zm.)
 • Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2001r. Nr 70, poz.473 z późn.zm.)
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2005r. Nr 179, poz.1485 z późn.zm.)
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz.2572 z późn.zm.)
 • Ustawa z dnia9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz.U. z 1996r. Nr 10, poz.55 z późn.zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem (Dz.U. z 2003 r. Nr 26, poz.226)
 • Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 lutego 2000r. „Polska Deklaracja w Sprawie Młodzieży i Alkoholu” (Monitor Polski Nr6, poz.125)
 • Zarządzenie Nr 590/03 Komendanta Głównego Policji z dnia 25 października 2003r. w sprawie metod i form wykonywania zadań przez policjantów w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich (Dz.Urz. KGP z 2003r. Nr 20, poz.107 z późn.zm.)

Głos Pedagogiczny, Styczeń 2013

Skip to content