Jak długo ważna jest opinia wydana przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną

Pokaż wszystkie

Uczniowie objęci pomocą psychologiczno-pedagogiczną na I etapie edukacyjnym mogą potrzebować wsparcia również w kolejnych latach nauki. Pojawia się jednak pytanie – czy stara opinia wydana przez poradnię nadal obowiązuje? W jaki sposób unieważnić opinię, która przestała być aktualna i w jaki sposób archiwizować opinie, które utraciły ważność? 

Zgodnie z § 3 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 z 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych, diagnozowanie dzieci i młodzieży jest prowadzone w szczególności w celu:

    • określenia indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży,
    • wyjaśnienia mechanizmów ich funkcjonowania w odniesieniu do zgłaszanego problemu oraz
    • wskazania sposobu rozwiązania tego problemu.

Efektem diagnozowania jest między innymi wydanie opinii.

Jak długo ważna jest opinia wydana dla ucznia przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną

Opinie wydawane przez poradnie nie mają określonego terminu ważności. Niektóre z nich np. w sprawie specyficznych trudności w uczeniu się pozostają aktualne na wszystkich etapach edukacji. Natomiast niektóre np. w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego mają charakter opinii wyłącznie dla potrzeb tej sprawy.

Należy więc stwierdzić, że ważność opinii wiąże się w szczególności z aktualnością zaleceń i ich adekwatnością do potrzeb ucznia. W przeciwieństwie do orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, opinia o potrzebie udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej nie jest wydawana na określony w przepisach czas. Okres ważności opinii uzależniony jest od tego, czego dotyczy.

Oceny aktualności opinii o potrzebie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dokonują nauczyciele

Jeśli uczniowi udzielana jest pomoc w trakcie bieżącej pracy w formie dostosowywania wymagań, to  podstawą oceny aktualności zaleceń powinny być obserwacje nauczycieli, które mogą uzasadniać potrzebę objęcia ucznia pomocą – § 20 ust. 9 i 10 rozporządzenia MEN z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, §  2 pkt 4 rozporządzenia MEN z 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych.

 

Potrzeby ucznia ulegają zmianie wraz z postępami w rozwoju

Należy przy tym podkreślić, że potrzeby dziecka czy ucznia będą się zmieniać z upływem czasu, wraz z postępami w rozwoju, pod wpływem podjętych w szkole działań, w związku z rozwojem kompetencji ucznia itd.  W związku z tym bieżąca ocena potrzeb ucznia powinna zweryfikować czy opinia w sprawie dostosowania wymagań i objęcia pomocą jest nadal aktualna.

Przepisy nie rozstrzygają kwestii dotyczących aktualności opinii wydanej przez poradnię.

Z uwagi na to, że zalecane w opinii działania dotyczą oceny funkcjonowania ucznia na dzień wydania takiej opinii, decyzję w sprawie kontynuacji, modyfikacji lub zakończenia wsparcia udzielanego uczniowi powinni podjąć nauczyciele i specjaliści w ramach swoich kompetencji i zgodnie z przeprowadzoną oceną efektywności udzielanej uczniowi pomocy. 

Brak poprawy w funkcjonowaniu ucznia – warto przeprowadzić nową diagnozę

Jeśli z wniosków wynikających z oceny efektywności pracy z dzieckiem wynika, że nie następuje poprawa w funkcjonowaniu ucznia lub pojawiły się nowe problemy, to możliwe jest podjęcie diagnozy w poradni, która wyda opinię na podstawie aktualnej diagnozy. 

Jaki dokument stwierdza nieważność opinii o potrzebie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Dokumentacją potwierdzającą brak potrzeby obejmowania uczniów pomocą na podstawie opinii są:

    • dzienniki zajęć, w których specjaliści dokonują oceny postępów i formułują wnioski dotyczące dalszej pracy z uczniem (§ 11 ust. 3 rozporządzenia MEN z 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji),
    • dokumentacja badań i czynności uzupełniających podejmowanych przez specjalistów, np. przez logopedę w odniesieniu do braku potrzeby kontynuowania terapii logopedycznej.

Co robić z nieaktualną opinią wydanej przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną? 

Nieaktualne opinie i orzeczenia wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną stają się dokumentami archiwalnymi.  powinna być dokonana na podstawie instrukcji kancelaryjnej obowiązującej w szkole, uzgodnionej z archiwum państwowym. Oznacza to, że archiwizacja i ewentualne zniszczenie dokumentacji powinno odbywać się na podstawie instrukcji kancelaryjnej obowiązującej w szkole.

Zebrała: Edyta Foltyńska

Materiał: epedagogika

Skip to content