Jak czytać opinie psychologiczno-pedagogiczne?

Pokaż wszystkie

Jak czytać opinie psychologiczno-pedagogiczne?

Wskazówki dla rodziców

Podstawa prawna:

  • Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 199 ze zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 373).

Rodzice, występując do poradni z prośbą o wydanie opinii, często postrzegają ten dokument jako pismo, na podstawie którego ich dziecko zostanie zwolnione z części obowiązków szkolnych. Opinia ma nierzadko stanowić swoiste alibi dla braku nabytych umiejętności i wiedzy. Tymczasem dobrze napisana opinia zawiera kompendium wiedzy o uczniu, jego możliwościach oraz koniecznym sposobie udzielanego mu wsparcia podczas procesu edukacji i wychowania.

Aby pomoc psychologiczno-pedagogiczna była efektywna, konieczna jest współpraca pomiędzy wszystkimi osobami, które udzielają dziecku wsparcia. Dzięki opinii delegowane są zadania nie tylko dla nauczycieli i specjalistów zatrudnionych w szkole, ale również dla rodziców, którzy są z dzieckiem na co dzień i którzy mają największy wpływ na jego postępy. Podstawą pracy z dzieckiem jest dobre zrozumienie treści zawartych w opinii, dlatego też warto, aby rodzice wnikliwie zapoznali się z jej treścią i zrozumieli zawarte w niej wskazówki.

Zasady prawne

Opinia jest dokumentem, który podlega konkretnym rygorom zarówno w zakresie budowy, jak i zawartości. Wynikają one z przepisów prawnych zawartych w Rozporządzeniu w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno- -pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych. Jest wydawana na pisemną prośbę rodzica lub pełnoletniego ucznia. Może być przekazana szkole/przedszkolu za jego zgodą. Każda opinia, aby być ważnym dokumentem, musi posiadać:

  • metryczkę, w której znajduje się: oznaczenie poradni, numer opinii, data wydania opinii, podstawa prawna wydania opinii, a ponadto: imię i nazwisko dziecka, jego numer PESEL, datę i miejsce urodzenia oraz zamieszkania, nazwę i adres przedszkola/szkoły oraz klasy lub grupy, do której dziecko/uczeń uczęszcza,
  • określenie indywidualnych potrzeb rozwojowych, edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka, w tym jego poziomu intelektualnego, jak również opis mechanizmów, które wyjaśniają jego funkcjonowanie, w odniesieniu do zgłaszanego we wniosku o wydanie opinii problemu,
  • stanowisko specjalistów zatrudnionych w poradni w sprawie, której dotyczy opinia, oraz szczegółowe jego uzasadnienie,
  • wskazania dotyczące pracy z dzieckiem dla nauczycieli,
  • wskazania dotyczące pracy z dzieckiem dla rodziców, udzielane w celu rozwiązania zgłaszanego problemu,
  • imiona i nazwiska oraz podpisy specjalistów zatrudnionych w poradni, którzy sporządzili opinię,
  • podpis dyrektora poradni.

Rodzaje opinii

Mimo że często opinia psychologiczno- pedagogiczna jest postrzegana jako jednorodny dokument zwalniający ucznia z części obowiązków, może ona dotyczyć różnorakich zagadnień i problemów, przez co wspierać dziecko w różnym zakresie. Zakres ten formułowany jest w zależności od kierunku diagnozy.

Rodzaj diagnozyRodzaj wystawionej opinii
Diagnoza psychologiczno- pedagogiczna pod kątem niepełnosprawnościOpinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole (opinie wydawane są w tym przypadku przez zespoły orzekające, działające przy poradni)
Diagnoza psychologiczno- pedagogiczna dotycząca osiągnięcia dojrzałości szkolnejOpinia dotycząca odroczenia obowiązku szkolnego
Diagnoza pod kątem trudności w funkcjonowaniu ucznia w szkole, w szczególności ze względu na stan zdrowia, wpływ przebiegu choroby na ograniczenia w zakresie jego udziałuOpinia dotycząca zindywidualizowanej ścieżki nauczania
w zajęciach edukacyjnych wspólnie z oddziałem klasowym
Diagnoza psychologiczno- pedagogiczna uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce pisania i czytania, ryzyko dysleksji (klasy I–III)Opinia opisująca formy i metody pracy z dzieckiem, które mają na celu wyrównanie deficytów rozwojowych ujawnionych w badaniu z wykorzystaniem specjalnych metod terapeutycznych, które usprawnią umiejętności związane z czytaniem, pisaniem oraz liczeniem
Diagnoza prowadzona w klasach IV–VII pod kątem dysleksji rozwojowej, dysgrafii, dysortografii oraz dyskalkulii. Polega na specjalistycznej diagnozie ucznia, u którego rozpoznano wcześniej ryzyko wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu sięOpinia w sprawie objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną dziecka, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się. Zawiera warunki dostosowania wymagań edukacyjnych i egzaminacyjnych dla ucznia mającego trudności w pisaniu i/lub czytaniu, i/lub liczeniu
Diagnoza psychologiczno- pedagogiczna dzieci, które mają trudności w nauceW sprawie dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia. W sprawie przyjęcia ucznia ósmej klasy do oddziału przysposabiającego do pracy oraz w sprawie objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole
Diagnoza uczniów przejawiających zaburzenia w zachowaniuOpinia wydawana w sprawie objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole
Diagnoza uczniów, którzy przejawiają zachowania wskazujące na impulsywność, nadpobudliwość lub zaburzenia uwagi (ADHD)W sprawie objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole, ośrodku szkolno-wychowawczym lub placówce opiekuńczo-wychowawczej
Diagnoza dotycząca szczególnych uzdolnieńW sprawie udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki
Diagnoza dziecka obarczonego jednorodną lub złożoną dysfunkcjąW sprawie objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej
Przeprowadzanie badań uczniów z klas ósmych z poważnymi schorzeniami znacznie ograniczającymi wybór ścieżki zawodowejW sprawie pierwszeństwa przyjęcia ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadpodstawowej
Diagnoza logopedyczna dziecka mającego problemy komunikacyjne, wynikające z wady wymowyW sprawie dostosowania metod, form pracy oraz wymagań z uwagi na zaburzenia komunikacji językowej
Diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych dziecka uczącego się poza granicami Polski w odniesieniu do treści programowych obowiązujących w naszym krajuW sprawie dostosowania metod i form pracy oraz wymagań do możliwości dziecka
Diagnoza stanu emocjonalnego ucznia, zdeterminowanego przez zmianę miejsca zamieszkania i środowiska przedszkolnego lub szkolnegoW sprawie objęcia dziecka wsparciem psychologiczno-pedagogiczną w szkole lub placówce
Określenie indywidualnych potrzeb edukacyjnych, emocjonalnych oraz społecznych ucznia, który powraca z zagranicyW sprawie objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną szkole lub placówce
Badania zawodowe – określające predyspozycje zawodowe, których celem jest wybór ścieżki kształceniaW sprawie predyspozycji oraz uzdolnień zawodowych

Indywidualne potrzeby i możliwości

Dla pracowników szkoły/przedszkola, ale też dla rodziców podporządkowanie się zaleceniom zawartym w opinii, zgodnym z Rozporządzeniem w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych,polega na dostosowaniu metod, form oraz wymagań do potrzeb dziecka. Zasady postępowania z uczniem obowiązują wszystkie osoby z nim pracujące – zarówno nauczycieli i specjalistów, jak i rodziców. Osoby te powinny dokładnie przeanalizować opinię, zrozumieć zawartą w nim diagnozę oraz zalecenia. Na ich podstawie warto przygotować strategię działań, które powinny obowiązywać zarówno w szkole/przedszkolu, jak i w domu. Ich celem jest taka forma przekazywania wiedzy i umiejętności, aby dziecko, pomimo swoich dysfunkcji, mogło je przyswoić.

Zalecenia dla rodziców

Każda opinia zawiera zalecenia, które powinni wypełniać rodzice. Dotyczą one przeważnie sposobów planowania dnia i organizacji czasu wolnego oraz motywowania do pracy. Często rodzic znajduje w niej także różnego rodzaju ćwiczenia, które może wykonywać ze swoim dzieckiem, aby pomóc mu pokonać trudności. Wskazania te są ważnym dla rodziców elementem opinii. Jedynie praca wspólnie z poradnią, szkołą bądź przedszkolem nad problemami dziecka może przynieść odpowiednie efekty.

Dlatego też zalecenia należy wdrażać do codziennego rytmu dnia. Ich pomijanie i ignorowanie może doprowadzić do tego, że praca szkoły/przedszkola będzie nieefektywna, a dziecko pomimo wysiłku (własnego i nauczycieli) nie poczyni postępów na miarę swoich możliwości.

Na podstawie materiałów: Zebrały : Edyta Foltyńska- neurologopeda/dyrektor

Beata Włodarczyk – neurologopeda

Skip to content