Informacja z organizacji Programu Edukacyjno – Wspierającego w Szkole Podstawowej nr 2 im. Polskich Noblistów w Pajęcznie

Pokaż wszystkie

W ramach współpracy pomiędzy Szkołą Podstawową nr 2 im. Polskich Noblistów w Pajęcznie a Powiatową Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Pajęcznie w roku szkolnym 2018/2019 zrealizowano cykl działań pilotażowych, mający na celu stworzenie Programu Edukacyjno-Wspierającego dla ostatnich klas szkół podstawowych. Cyklem zajęć objęto 102 uczniów klas trzecich gimnazjalnych na terenie w/w szkoły. Inicjatywa tych działań zrodziła się z potrzeby otoczenia szczególnym wsparciem młodzieży z ostatniego rocznika gimnazjalnego z uwagi na trudności wynikające z reformy edukacji.
Głównym celem podjętego cyklu działań jest wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dzieci i młodzieży zgodnie z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi poprzez:
– wyposażenie uczniów w proste techniki relaksacyjne, dzięki którym w sytuacjach egzaminacyjnych i ekspozycji społecznej będą potrafili opanować wzmożone napięcie mięśniowe i reakcje wegetatywne,
– zapoznanie uczniów z technikami efektywnego uczenia się,
– zapoznanie młodzieży z kluczowymi zasadami dobrej autoprezentacji (zaprezentowania siebie z jak najlepszej strony) w sytuacjach oceny społecznej – m.in. rozmowy kwalifikacyjnej,
– wyodrębnienie przez młodzież z całej sytuacji egzaminacyjnej obiektywnych trudności i efektywne przezwyciężenie ich,
– podniesienie wiary we własne możliwości i umiejętności oraz poznanie swych mocnych stron,
– rozładowanie napięć emocjonalnych związanych z sytuacją egzaminacyjną poprzez przeżycie tej sytuacji w warunkach luźnych i bezpiecznych.
W dniu 18.12.2018r. zostały przeprowadzone ankiety we wszystkich czterech klasach (łącznie przebadano 86 uczniów), diagnozujące potrzeby uczniów w obszarze czekających ich egzaminów. Następnie, na podstawie wyników ankiety przeprowadzono we wszystkich czterech klasach po dwa zajęcia tematyczne określone w Programie. W dniach 05 – 08 lutego 2019r. – odbyły się zajęcia antystresowe (prezentacja technik relaksacyjnych), natomiast w dniach 12 – 14 marca 2019r. – techniki efektywnego uczenia się. Osoby prowadzące zajęcia – mgr Wioletta Jasny (psycholog, inicjator i koordynator cyklu) oraz mgr Aleksandra Walasik (psycholog, współautor cyklu). Ponadto, w ramach cyklu działań, na terenie szkoły został zorganizowany dwudniowy dyżur zawodoznawczy – 06 marca 2019r. i 13 marca 2019r. Dyżur pełniła, zaproszona do współpracy psycholog, pani mgr Maja Górska, która łącznie udzieliła 32 porad zawodoznawczych zainteresowanym uczniom.

Wszystkie działania pilotażowe do Programu zostały zaakceptowane przez Dyrekcję Szkoły i potwierdzone stosownym dokumentem. Cykl działań spotkał się z pozytywnym odbiorem zarówno ze strony uczniów jak i pedagoga szkolnego, nauczycieli i wychowawców klas, którzy aktywnie wspierali prowadzących zajęcia.

Efektem ewaluacji przeprowadzonych działań pilotażowych jest opracowanie Programu Edukacyjno – Wspierającego, którego adresatem będą uczniowie klas ósmych szkół podstawowych działających na terenie naszego powiatu. Program (po uchwaleniu na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pajęcznie) będzie realizowany w kolejnych latach szkolnych zgodnie z zapotrzebowaniem napływającym ze szkół.

Skip to content