Dane osobowe

Pokaż wszystkie

Klauzula informacyjna ogólna dla klientów

Powiatowej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Pajęcznie

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO” informuje się klientów Powiatowej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Pajęcznie, że:

1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Powiatową Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną danych osobowych klientów jest Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pajęcznie. Adres: ul. Wiśniowa 34/38, 98-330 Pajęczno.

2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: ido@pppp.pajeczno.pl.

3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Powiatową Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczną w Pajęcznie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 14 grudnia 2016r – Prawo Oświatowe (Dz.U.2018 r poz.996,1000)

4. Pozyskane od klientów dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

5. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie

6. Klienci Poradni mają prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

7. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani. Niepodanie lub podanie niepełnych danych osobowych może skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

Skip to content