Realizowanie zaleceń poradni w okresie nauczania zdalnego

Pokaż wszystkie

Marzenna Czarnocka

Realizowanie zaleceń poradni w czasie zdalnego nauczania

Ograniczenie funkcjonowania placówek oświatowych istotnie wpłynęło na możliwość realizowania zaleceń zawartych w orzeczeniach i opiniach wydanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Czy oznacza to, że w okresie, w którym zadania szkoły i przedszkola są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, można odstąpić od ich realizowania?

Rozporządzenie wprowadzające formy zdalnej pracy szkoły nie zniosło obowiązków statutowych przedszkola, szkoły i nauczycieli, a jedynie wprowadziło inne sposoby i tryb realizacji dotychczasowych zadań. Tym samym szkoła oraz przedszkole musi dostosować sposób pracy w realizacji obowiązków na rzecz ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, również w przypadku, gdy takie orzeczenie zostało wydane w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły.

Zawieszenie zajęć w szkołach nie zwalnia nauczycieli i specjalistów z realizacji statutowych zadań szkoły związanych z organizacją kształcenia na podstawie orzeczenia. Pomimo specyficznej sytuacji przedszkole i szkoła ma obowiązek opracowania IPET, w którym należy dostosować warunki uczenia się i formy wsparcia w formie zdalnego nauczania (§ 13 rozporządzenia MEN z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19).

W § 13 rozporządzenia MEN z 20 marca 2020 r. wymieniono niektóre przepisy wyłączone ze stosowania w okresie pandemii. Nie wskazano wśród nich art. 127 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, regulującego zasady organizacji kształcenia specjalnego i przepisów szczegółowych rozporządzeń wydanych na ich podstawie, w tym w sprawie warunków organizowania kształcenia uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Zebrała: Edyta Foltyńska-dyrektor PPP-P

Skip to content