Procedura wspomagania przedszkoli, szkół i placówek

Pokaż wszystkie

Wspomaganie przedszkoli , szkół i placówek

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych , w tym publicznych poradni specjalistycznych od 1 stycznia 2016r. ,poradnie realizują zadania polegające na wspomaganiu przedszkoli , szkół i placówek. Istotą nowego modelu wspomagania jest wpisanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w szersze działania , których celem jest rozwój całej szkoły rozumianej jako organizację uczącą się. U podstaw wprowadzanej zmiany leży przekonanie o dużym znaczeniu ewaluacji pracy szkoły . Dzięki niej może ona skutecznie planować własny rozwój , a także kierować wsparcie tam , gdzie jest ono faktycznie potrzebne.

 

P R O C E D U R A

Wspomagania szkół i placówek przez Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Pajęcznie z Filią w Działoszynie.

 1. Zgodnie z przepisami prawa oświatowego, nakładającego od 1 stycznia 2016 r. nowe zadania na publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne, związane ze wsparciem szkół i placówek – za diagnozowanie potrzeb rozwojowych placówki oraz za podejmowanie działań mających na celu jej rozwój odpowiedzialny jest dyrektor szkoły/placówki.

 1. Dyrektor szkoły/placówki może zwrócić się do poradni psychologiczno-pedagogicznej w tym specjalistycznej o wsparcie, które ma na celu wzmocnienie procesów rozwojowych szkoły/placówki.

 1. Poradnie udzielają wsparcia szkole/placówce w zakresie wynikającym ze specyfiki pracy poradni, które obejmuje:

  1. pomoc w diagnozowaniu potrzeb szkoły/placówki,

  2. ustalenie sposobów działania prowadzących do zaspokojenia potrzeb szkoły/placówki,

  3. zaplanowanie form wspomagania i ich realizację,

  4. wspólną ocenę efektów i opracowanie wniosków z realizacji zaplanowanych form wspomagania, ustalenie sposobów działania,

  5. organizację sieci współpracy i samokształcenia.

 1. Wspomaganie szkoły/placówki w zakresie podniesienia jakości jej pracy odbywa się na wniosek dyrektora szkoły/placówki.

 1. Dyrektor szkoły/placówki składa wniosek do dyrektora poradni w postaci pisemnej lub w formie elektronicznej, w terminie do 31 marca roku szkolnego poprzedzającego rozpoczęcie procedury wspomagania, uzasadniając wniosek potrzebami szkoły, wynikającymi między innymi z ewaluacji pracy placówki.

 1. Dyrektor szkoły/placówki powołuje z grona Rady Pedagogicznej Koordynatora Rozwoju Szkoły do którego zadań należy:

   1. ustalanie z dyrektorem szkoły działań realizowanych w ramach procesu wspomagania,

   2. organizacja warsztatów diagnostycznych na terenie szkoły we współpracy z wyznaczonym pracownikiem poradni (Opiekunem Rozwoju Szkoły-ORS),

   3. udział w warsztacie diagnostycznym. Wspieranie ORS w prowadzeniu warsztatu,

   4. przygotowanie z zespołem np. wspomagania planu rozwoju szkoły we współpracy z ORS,

   5. systematyczna współpraca z ORS podczas procesowego wspomagania,

   6. dbałość o skuteczny przepływ informacji wśród nauczycieli na temat realizowanych działań w ramach procesowego wspomagania,

   7. przygotowanie miejsca szkolenia zgodnie z potrzebami eksperta,

   8. sygnalizowanie trudności i potrzeb pojawiających się w czasie realizacji poszczególnych etapów procesowego wspomagania,

   9. koordynacja podejmowanych działań w zakresie procesowego wspomagania.

 1. Dyrektor szkoły/placówki w porozumieniu z dyrektorem poradni ustala do 30 kwietnia zakres współpracy i harmonogram działań na następny rok szkolny. Harmonogram ten powinien uwzględniać możliwości etatowe poradni oraz potrzebę realizowania na dotychczasowym poziomie zadań statutowych, związanych z udzielaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży, a także pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu uczniom, jak również udzielaniem nauczycielom i rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej związanej z wychowaniem dzieci i młodzieży.

 1. Biorąc pod uwagę wielość zadań realizowanych dotychczas przez poradnie oraz ograniczone możliwości kadrowe – wdrożenie powyższego programu może spowodować wydłużenie czasu oczekiwania uczniów danej szkoły/placówki na diagnozę i pomoc bezpośrednią oraz czas oczekiwania rodziców i nauczycieli na indywidualne konsultacje, mające na celu rozwiązywanie bieżących problemów pojedynczych uczniów i zespołów klasowych.

POWYŻSZE INFORMACJE UDOSTĘPNIAMY RÓWNIEŻ W ZAKŁADCE: ARTYKUŁY

Skip to content