Plan działań Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pajęcznie z Filią w Działoszynie uwzględniający wytyczne MEiN skierowane do uczniów, rodziców i nauczycieli po powrocie uczniów do szkół i placówek

Pokaż wszystkie

Plan działań Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pajęcznie z Filią w Działoszynie

uwzględniający wytyczne MEiN skierowane do uczniów, rodziców i nauczycieli po powrocie uczniów do szkół i placówek

Działanie

Terminy

Zorganizowanie grup wsparcia dla szkolnych specjalistów: psychologów, pedagogów i logopedów.

PPP-P w Pajęcznie :

grupa wsparcia dla szkolnych pedagogów i psychologów:

15.06. 2021r. g. 13.00

grupa wsparcia dla logopedów:

14.06.2021r g.13.00

Filia w Działoszynie:

grupa wsparcia dla szkolnych pedagogów i psychologów:

09.06. 2021 r. g.14.00

Konsultacje telefoniczne lub stacjonarne dla dyrektorów po wcześniejszym umówieniu spotkania z dyrektorem placówki i kierownikiem filii

Od 07. 06.2021r. do 30.06.2021

Konsultacje dla nauczycieli.

Od 31.05.2021r. do 30.08.2021r.

Konsultacje dla rodziców.

Od 31.05.2021r. do 30.08.2021r.

Badania diagnostyczne na terenie poradni.

maj-sierpień

Rozpoznawanie potrzeb uczniów i podejmowanie działań wspierających.

maj-sierpień

Przygotowanie materiałów informacyjno – edukacyjnych wspierających nauczycieli i rodziców w podejmowaniu różnorodnych form pomocy: w tym zajęć reintegracyjnych.

maj -sierpień

Wspieranie psychologiczno – pedagogiczne szkół i placówek (spotkania z RP, z rodzicami zgodnie z potrzebami).

Wg potrzeb

Na stronie internetowej poradni www.pppppajeczno.pl zostaną zamieszczone materiały edukacyjno – informacyjne do wykorzystania w pracy dydaktyczno – wychowawczej.

Dyrektor i Pracownicy PPP-P w Pajęcznie

z Filią w Działoszynie

Skip to content