Orzeczenia i opinie

Pokaż wszystkie

Orzeczenia i opinie

ROZPORZĄDZENIE MEN Z DNIA 18 WRZEŚNIA 2008 ROKU W SPRAWIE ORZECZEŃ
I OPINII WYDAWANYCH PRZEZ ZESPOŁY ORZEKAJĄCE DZIAŁAJĄCE
W PUBLICZNYCH PORADNIACH PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH

Opinie

Orzeczenia i opinie

ROZPORZĄDZENIE MEN Z DNIA 18 WRZEŚNIA 2008 ROKU W SPRAWIE ORZECZEŃ
I OPINII WYDAWANYCH PRZEZ ZESPOŁY ORZEKAJĄCE DZIAŁAJĄCE
W PUBLICZNYCH PORADNIACH PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH

Opinie

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działanie poradni psychologiczno-pedagogicznych w tym publicznych poradni specjalistycznych” opinia powinna być wydana w terminie nie dłuższym niż 30 dni,
a w szczególnych uzasadnionych przypadkach w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia złożenia wniosku”

Odroczenie dzieci od obowiązku szkolnego

Musi dotyczyć dziecka, a nie obaw rodziców przed warunkami panującymi w szkole.
Winno mieć charakter wyjątkowy (jak dotychczas) i umotywowany potrzebami dziecka.

W przypadku obaw nauczycieli przed pracą z małym dzieckiem w szkole i argumentów, iż dzieci nie mają motywacji do nauki –ważna będzie działalność poradni polegająca na wspieraniu nauczycieli w pracy z małym dzieckiem ( szczególnie przekazanie informacji o ocenianiu i roli nauczyciela w motywowaniu dziecka do nauki oraz tworzeniu warunków, szczególnie niematerialnych i wynikających z pomocy psychologiczno –pedagogicznej w szkole , do zapewnieniu dziecku powodzenia w nauce na I etapie edukacji).
Wnioski o wydanie opinii w sprawie odroczenia dziecka od obowiązku szkolnego powinny być rozpatrywane przez poradnię pod koniec edukacji dziecka w przedszkolu.

Orzeczenie

Jest „efektem” wielospecjalistycznej diagnozy zaburzeń w rozwoju dziecka/ucznia, wobec którego Zespół Orzekający Poradni podjął decyzję o zmianie formy kształcenia na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 18 września 2008r w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno -pedagogicznych
Art. 71b. ust.2 uoso
W zależności od rodzaju niepełnosprawności , w tym stopnia upośledzenia umysłowego , dzieciom i młodzieży organizuje się kształcenie i wychowanie , które stosownie do potrzeb umożliwia naukę w dostępnym dla nich zakresie , usprawnianie zaburzonych funkcji , rewalidację i resocjalizację oraz zapewnia specjalistyczną pomoc i opiekę.

Rodzaje orzeczeń:

O potrzebie kształcenia specjalnego (zaburzenia zmysłów, funkcji ruchowych, niedostosowanie społeczne, choroba przewlekła).
O potrzebie zajęć rewalidacyjno –wychowawczych zespołowych/indywidualnych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim.
O potrzebie indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły.
O potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej.
Opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole

Orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
Rozporządzenie MEN z dnia 23 kwietnia 2013r w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim
W orzeczeniu o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych określa się zalecane elementy zajęć rewalidacyjno-wychowawczych , na które należy położyć szczególny nacisk w pracy z dzieckiem ,metody i sposoby realizacji zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej ,w tym pomocy udzielanej rodzicom.

Elementy zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

Zajęcia obejmują w szczególności:
-naukę nawiązania kontaktów w sposób odpowiedni do potrzeb i możliwości uczestnika zajęć,
-kształtowanie sposobu komunikowania się z otoczeniem na poziomie odpowiadającym indywidualnym możliwościom uczestnika zajęć,
-usprawnianie ruchowe i psychoruchowe w zakresie dużej i małej motoryki , wyrabianie orientacji w schemacie własnego ciała i orientacji przestrzennej,
-wdrażanie do osiągania optymalnego poziomu samodzielności w podstawowych strefach życia
-rozwijanie zainteresowania otoczeniem, wielozmysłowe poznawanie otoczenia , naukę rozumienia zachodzących w nim zjawisk, kształtowanie umiejętności funkcjonowania w otoczeniu,
-kształtowanie umiejętności współżycia w grupie,
-naukę celowego działania dostosowanego do wieku, możliwości zainteresowań uczestnika zajęć oraz przejawianej przez niego aktywności

Zajęcia rewalidacyjne, rehabilitacja ruchowa

Rewalidacja to rozwijanie niezaburzonych i usprawnianie funkcji zaburzonych , funkcji rozwojowych i intelektualnych. Jest to proces edukacyjny , terapeutyczny i wychowawczy z zaplanowanymi celami , uwzględniającymi wiedzę teoretyczną i działanie skierowane na osobę niepełnosprawną.
W oświacie zalecamy gimnastykę korekcyjną jako zajęcia rewalidacyjne korygujące wady postawy.
Zalecenie w orzeczeniu rehabilitacji ruchowej opiera się o wskazanie lekarskie dotyczące realizacji takich zajęć.

Zadania przedszkoli, szkół i placówek organizujących kształcenie specjalne

Szkoła oraz poszczególni nauczyciele podejmują działania mające na celu zindywidualizowane wspomaganie rozwoju każdego ucznia , stosownie do jego potrzeb i możliwości.
Nauczanie uczniów z niepełnosprawnościami , w tym uczniów w z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, dostosowuje się do ich możliwości psychofizycznych oraz tempa uczenia się.

Uczeń niepełnosprawny

Zintegrowany zakres działań nauczycieli
-Organizujemy sytuacje edukacyjne , w których uczeń będzie mógł nawiązywać relacje z rówieśnikami.
-Organizujemy pracę grupową, w parach.
-Wykorzystujemy zainteresowania ucznia do planowania zadań.
-Proponujemy zadania pozwalające w jak największym stopniu ćwiczyć zaburzone funkcje.

Zakres i sposób dostosowania wymagań edukacyjnych

-Zadajemy prace domową tak, aby uczeń mógł ją samodzielnie odrobić.
-Indywidualizujemy zadania w czasie pisemnych sprawdzianów.
-Uczeń pisze sprawdziany razem z rówieśnikami , ale ocenę otrzymuje dopiero po dodatkowym sprawdzeniu wiedzy.

Okresy ważności orzeczenia:

1.Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydaje się na okres roku szkolnego, etapu edukacyjnego albo okresu kształcenia w danej szkole.
2.Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dla uczniów szkół podstawowych z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim wydaje się na okres każdego etapu edukacyjnego w tej szkole.

W przypadku ucznia, którego stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, określa się zakres, w jakim uczeń może brać udział w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, organizowanych z oddziałem w szkole lub indywidualnie w odrębnym pomieszczeniu w szkole.
W przypadku ucznia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie określa się także możliwość dalszej realizacji praktycznej nauki zawodu.

Orzeczenie

-Jest decyzją administracyjną I instancji
-Musi spełniać wszystkie warunki takiej decyzji określone w kpa (art. 107 §1)
-Powinno zostać doręczone wnioskodawcy w 3 egzemplarzach w terminie 14 dni od dnia posiedzenia zespołu orzekającego poradni
-Powinno być sporządzone zgodnie z wzorem będącym załącznikiem do rozporządzenia

Orzeczenie wydaje się w przypadkach:

Sprzężone zaburzenia rozwojowe
Całościowe zaburzenia rozwojowe(np. autyzm)
Zaburzenia rozwoju ruchowego
Zaburzenia rozwoju umysłowego
Zaburzenia rozwoju zmysłów
Choroby przewlekłe
Niedostosowanie społeczne, zaburzenia zachowania

Problemy orzecznictwa

Ilekroć w przepisach jest mowa o „niepełnosprawność sprzężoną” –należy przez to rozumieć występowanie u dziecka niesłyszącego lub słabo słyszącego, niewidomego lub słabo widzącego, z niepełnosprawnością ruchową, z upośledzeniem umysłowym albo z autyzmem, co najmniej jeszcze jednej z wymienionych niepełnosprawności.

Formy kształcenia specjalnego

-Kształcenie specjalne lub oddział specjalny
-Kształcenie integracyjne lub oddział integracyjny
-Kształcenia w szkołach ogólnodostępnych
-Kształcenie w ośrodkach szkolno –wychowawczych
-Kształcenie w ośrodkach socjoterapii

Opieka nad uczniami niepełnosprawnymi

1.Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka niepełnosprawnego.
2.Odroczenie od obowiązku szkolnego do 8 roku życia.
3.Rewalidacja.
4.Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny.
5.Zespołowe decyzje nauczycieli.
6.Dostosowanie wymagań edukacyjnych , warunków
7.Nauka do 25 roku życia.
8.Wydłużenie etapu edukacyjnego
9. Bezpłatny dowóz do szkół i placówek.
10. Nauczanie „domowe”.
11. Wsparcie nauczycieli pracujących z uczniami niepełnosprawnymi
(pp-p, odn, bp, soszw).
12. Dostosowanie warunków sprawdzianu/egzaminów zewnętrznych (OKE).
13. „ Normalne” świadectwo.
14. Dofinansowanie podręczników szkolnych.

Skip to content