Oferta poradni

Oferta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pajęcznie i Filii w Działoszynie

rok szkolny 2017/2018

I działalność diagnostyczna, profilaktyczna, wychowawcza skierowana do uczniów:

 1. diagnoza psychologiczna

 2. diagnoza pedagogiczna

 3. diagnoza logopedyczna

 4. badania przesiewowe pięcio – sześciolatków psychologiczne i logopedyczne na terenie przedszkoli, mające na celu wczesne wykrywanie zaburzeń rozwojowych w badanych obszarach

 5. psychologiczna terapia indywidualna na terenie poradni

 6. socjoterapia

 7. konsultacje na terenie szkół i przedszkoli (Punkty Konsultacyjne)

 8. grupowe zajęcia logopedyczne, stymulujące językowe umiejętności oraz zwiększające możliwości poprawnego i twórczego opanowania języka

 9. zajęcia dla dzieci z grupy ryzyka dysleksji

 10. wspieranie rozwoju psychoruchowego dzieci młodszych, nie objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju

 11. indywidualne zajęcia korekcyjno – kompensacyjne i ogólnorozwijające dla dzieci z deficytami rozwojowymi, autyzmem, Zespołem Aspergera, niepełnosprawnością sprzężoną

 12. zajęcia psychoedukacyjne i warsztaty dla uczniów prowadzone w szkołach w zakresie, między innymi:

– integracji grupy

– rozpoznawania uczuć i radzenia sobie z emocjami, w tym a agresją i ze stresem np. egzaminacyjnym

– autoprezentacji i samooceny

– FAS

– profilaktyki uzależnień i zaburzeń odżywiania

– kształtowania umiejętności interpersonalnych, kompetencji społecznych, tożsamości

– asertywności, tolerancji i otwartości

– komunikacji w grupie

– efektywnego uczenia się

– kreatywnego myślenia

– wyboru szkoły i zawodu

– cyberprzemocy, agresji elektronicznej i cyberbullyingu

– dla dzieci w wieku 8-13 lat z zaburzeniami lękowymi

II działalność psychoedukacyjna dla rodziców:

 1. konsultacje indywidualne na terenie poradni i placówek w celu rozpoznawania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci, rozwijania ich możliwości psychofizycznych, redukowania niepokojów i wątpliwości

 2. dyżury dla rodziców w placówkach przedszkolnych, oddziałach przedszkolnych, po badaniach przesiewowych

 3. terapia rodzin na terenie poradni

 4. warsztaty wychowawcze dla rodziców

 5. zajęcia psychoedukacyjne w zakresie, między innymi:

– wspomagania rozwoju dziecka

– wspierania dziecka w wieku przedszkolnym

– profilaktyki logopedycznej w pierwszych latach życia dziecka

– przygotowania dziecka do nauki w szkole

– przygotowania rodziców do rozpoczęcia przez ich dziecko nauki w szkole

– dorastania dzieci

– zaburzeń rozwoju dzieci

– zasad komunikacji między rodzicami a dziećmi

– rozpoznawania centralnego zaburzenia przetwarzania słuchowego

– rozpoznawania ryzyka dysleksji

– ukierunkowujące do pracy z dzieckiem dyslektycznym

– rozpoznawania zagrożenia zażywaniem narkotyków

– przygotowania do egzaminów szkolnych

– wspierania rozwoju zawodowego dziecka

– motywowania dzieci

– bezpieczeństwa w Internecie, zagrożeń związanych z mediami elektronicznymi, zwiększenia świadomości, czym jest cyberbullying

III działalność wspierająca pracę wychowawczą i dydaktyczną nauczycieli:

 1. konsultacje na terenie poradni i placówek (Punkty Konsultacyjne)

 2. diagnozowanie sytuacji wychowawczej z wykorzystaniem analizy SWOT

 3. szkolenia, warsztaty i spotkania edukacyjne w zakresie, między innymi:

– budowania strategii pracy z dziećmi przejawiającymi trudne zachowania

– blokad komunikacyjnych

– emocji i kontroli złości, agresji w szkole i agresji elektronicznej, cyberbullyingu

– pracy z dzieckiem z autyzmem/zespołem Aspergera

– pracy z dzieckiem ze specyficznymi trudnościami w nauce

– problemów dzieci z zaburzeniami odżywiania

– zasad pracy w grupie przedszkolnej, klasie dzieci z wadą wymowy

– dostosowania potrzeb edukacyjnych do potrzeb uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu oraz z inteligencją niższą niż przeciętna w zakresie różnych przedmiotów nauczania

– wpływu mediów na rozwój dzieci

– uzależnień wśród dzieci, w tym uzależnienia od komputera i Internetu

– pomocy dzieciom w sytuacji konfliktu lub rozwodu bliskich

– wypalenia zawodowego

rok szkolny 2016/2017

TEMATYKA SZKOLEŃ DLA NAUCZYCIELI / RAD PEDAGOGICZNYCH

I. SZKOLENIA NA TERENIE PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ I PLACÓWEK:

 1. Mediacje rówieśnicze w rozwiązywaniu konfliktów uczniowskich.

 2. Indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 3. Gdy (nie) jedzenie staje się problemem.

 4. Indywidualizacja w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej.

 5. Wspomaganie rodziny w spełnianiu jej wychowawczej funkcji.

 6. Pomoc psychologiczno- pedagogiczna w szkole- w kontekście realizacji zaleceń PPP

 7. Problemy dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej- jak im pomóc?

 8. Wypalenie zawodowe.

 9. Dziecko z zaburzoną mową w przedszkolu i szkole.

 10. Co jest ważne w pracy z uczniem ze spektrum autyzmu.

 11. Zachowania opozycyjno- buntownicze u dzieci i młodzieży- o czym świadczą i jak im przeciwdziałać?

 12. Klucze do dobrej komunikacji.

II.WARSZTATY NA TERENIE PORADNI:

 1. Niepokoje i lęki dorosłych w kontekście zachowań seksualnych dzieci i młodzieży – dla nauczycieli przedszkoli i nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.

 2. Coaching w edukacji- wyznaczanie celów, planowanie i wprowadzanie zmian.

 3. Budowanie strategii pomocy dla dziecka przejawiającego zaburzenia zachowania.

 4. Trudny rodzic- szkolenie dla nauczycieli dotyczące przekazywania trudnych informacji rodzicom, właściwego zachowania się w sytuacjach konfliktu i sytuacjach kryzysowych, motywowania rodziców do współpracy.

 5. Prezentacja nt. „Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego (APD) – osoby zainteresowane, pedagodzy, logopedzi

TEMATYKA SZKOLEŃ DLA RODZICÓW

 1. Stawianie wymagań, a rozwój dziecka.

 2. Dziecko nadpobudliwe psychoruchowo- jak mu pomóc?

 3. Jak radzić sobie z agresywnymi zachowaniami dzieci?

 4. Adaptacja dziecka w przedszkolu- pokonywanie trudności.

 5. Problemy emocjonalne w okresie dojrzewania.

 6. Uzależnienia behawioralne u dzieci i młodzieży.

 7. Wczesne rozpoznawanie specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu.

 8. U progu szkoły- czy moje dziecko osiągnęło dojrzałość szkolną?

 9. Moje dziecko idzie do szkoły.

 10. Rodzice, a wybór szkoły i zawodu.

 11. Wczesna stymulacja rozwoju szansą na wyrównanie startu szkolnego.

 12. Problemy szkolne dzieci z wadami wymowy.

 13. Dom rodzinny, a kształtowanie mowy dziecka.

 14. Prawidłowości i nieprawidłowości w rozwoju mowy dziecka.

 15. Moje dziecko dorasta. Dlaczego tak trudno być rodzicem nastolatka.

 16. Kolega mojego dziecka ma autyzm.

 17. Co to znaczy być dobrym rodzicem- zasady prawidłowego kontaktu z dzieckiem.

 18. Mówić czy rozmawiać- komunikacja między rodzicami a dziećmi.

 19. Matura- stres czy wyzwanie.

 20. Jak budować poczucie wartości u dzieci.

 21. Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły.

 22. W jaki sposób wspomagać rozwój mowy dziecka.

 23. Co powinno niepokoić w rozwoju mowy dziecka, czyli kiedy potrzebna jest pomoc logopedy.

 24. W jaki sposób wspomagać rozwój mowy dziecka.

 25. Kim będzie moje dziecko- zajęcia wspierające rozwój zawodowy dzieci.

 26. Motywowanie dziecka- droga bez końca.

 27. Uzależnienia XXI wieku- problemy i wyzwania.

 28. Dlaczego dzieci sięgają po narkotyki?

 29. Nowe zagrożenia- nowe narkotyki.

 30. Trudności w nauce, a dysleksja rozwojowa.

 31. Gdy nie (jedzenie) staje się problemem.

TEMATYKA SZKOLEŃ DLA UCZNIÓW

 1. Komunikacja interpersonalna i radzenie sobie w sytuacjach trudnych.

 2. Zajęcia antystresowe.

 3. Elementy treningu asertywności- uczymy się mówić nie.

 4. Rozwijanie twórczego myślenia.

 5. Zajęcia integracyjne dla dzieci i młodzieży.

 6. Uczymy się trudnej sztuki tolerancji i wzajemnej akceptacji.

 7. Poznajemy Internet i zagrożenia z nimi związane- dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

 8. Sposób na nudę, czyli jak aktywnie spędzać czas- dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

 9. Ważne decyzje- gimnazjalista wybiera szkołę i zawód.

 10. Trening umiejętności społecznych- ćwiczenie zachowań asertywnych, radzenia sobie ze stresem i zachowaniami agresywnymi.

 11. Bajka terapeutyczna „O pajączku”- dla dzieci rozpoczynających klasę I.

 12. FAS- Alkoholowy Zespół Płodowy.

 13. Cyberprzemoc.

 14. Jak radzić sobie z negatywnymi emocjami?

 15. Agresja- nie zamykaj oczu.

 16. Szansa na sukces- zajęcia zawodoznawcze.

 17. Otwarty umysł.

 18. Jak myśleć kreatywnie?

 19. Mów poprawnie, mów starannie, tak jest dobrze, tak jest ładnie- zajęcia wspomagające rozwój mowy.

 20. Zajęcia wzmacniające poczucie własnej wartości.

 21. Zajęcia kształtujące kompetencje społeczne (komunikacja, współpraca w grupie, asertywność).

 22. Zdrowy styl życia – co to znaczy i jak wiele to znaczy?

 23. Elementy treningu antystresowego i zasad skutecznej autoprezentacji.

 24. Bezpieczeństwo w sieci.

 25. Zasady prawidłowej komunikacji w grupie.

 26. Jak uczyć się efektywnie?

 27. Co czuje mój kolega z zespołem Aspergera.

 28. Gdy (nie)jedzenie staje się problemem.

 

 

 

Rok szkolny 2015/2016

TEMATYKA WARSZTATÓW I SZKOLEŃ DLA NAUCZYCIELI, RODZICÓW I UCZNIÓW

 

I.    TEMATYKA SZKOLEŃ DLA NAUCZYCIELI
•    Praca z uczniem zdolnym i wybitnie zdolnym.
•    Postępowanie wychowawcze oraz metody pracy z dzieckiem z rozpoznanym ADHD.
•    Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu oraz z inteligencją niższą niż przeciętna w zakresie różnych przedmiotów nauczania.
•    Zasady skutecznej komunikacji interpersonalnej.
•    Rola nauczyciela w przygotowaniu ucznia do wyboru zawodu i dalszego kształcenia.
•    Wypalenie zawodowe w pracy nauczyciela.
•    Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole – praktyczne podejście i skuteczne szukanie rozwiązań.
•    Miejsce i rola nauczyciela w terapii logopedycznej.
•    Motywacja – czym jest, czemu służy, co nam daje? Jak motywować siebie i innych do nowych wyzwań.
•    Budowanie strategii postępowania wobec uczniów przejawiających zaburzone zachowania.
•    Profilaktyka zaburzeń mowy w wieku przedszkolnym.
II.    TEMATYKA WARSZTATÓW DLA NAUCZYCIELI
•    Indywidualizacja pracy z dzieckiem a dostosowanie wymagań do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia.
•    Wspomaganie rodziny w wypełnianiu jej funkcji wychowawczych.
•    Praca z dzieckiem zdolnym.
III.    TEMATYKA WARSZTATÓW I SZKOLEŃ DLA RODZICÓW
•    Zachowania ryzykowne wśród dzieci i młodzieży – motywy, rodzinne uwarunkowania.
•    Uzależnienia XXI wieku – problemy i wyzwania.
•    Nowe narkotyki – nowe zagrożenia.
•    Wychowanie bez porażek – zasady szczęśliwego dzieciństwa i udanego startu w     dorosłość.
•    Kim będzie moje dziecko?
•    Rola rodziców w przygotowaniu dziecka do wyboru szkoły i zawodu.
•    Warsztaty dla świadomych rodziców „Pomóż mi ładnie mówić”.
•    Profilaktyka logopedyczna pierwszych lat życia dziecka.
•    Moczenie nocne u dzieci.
•    „Kij czy marchewka” – skuteczne wykorzystywanie kar i nagród.
•    Psychologiczne aspekty trudności adaptacyjnych u dzieci w wieku przedszkolnym.
•    Trudności w nauce a dysleksja rozwojowa.
•    Mówić czy rozmawiać – komunikacja między rodzicami a dziećmi.
•    Moje dziecko będzie pierwszoklasistą.
•    Moje dziecko dorasta – trudne relacje z nastolatkiem.
•    Jak pomóc dziecku przezwyciężyć negatywne skutki stresu przedegzaminacyjnego.
IV.    TEMATYKA ZAJĘĆ I WARSZTATÓW DLA DZIECI I MŁODZIEŻY.
•    „Na tropie głosek „– zajęcia dzieci w wieku przedszkolnym.
•    „Bajka terapeutyczna o pajączku” – dla dzieci rozpoczynających klasę I.
•    Grupowe zajęcia logopedyczne zwiększające możliwość poprawnego i twórczego opanowania języka.
•    „Kropka, kreska i co dalej?” – trening zdolności twórczych (cykl spotkań z grupą 5-6 latków).
•    „Nie tylko śmieszne minki dla chłopczyka i dziewczynki”
•    „Klaskaj, parskaj, cmokaj, dmuchaj” – zabawy logopedyczne.
•    Zajęcia integracyjne dla dzieci i młodzieży.
•    Uzależnienia w XXI wieku w świecie młodych.
•    „Jak myśleć kreatywnie” – korzyści i pułapki.
•    „FAS – alkoholowy zespół płodowy”.
•    „Cyberprzemoc- ukryte zło”.
•    Narkotyki – ryzykowna droga.
•    „Rusz głową” – czyli trening twórczego myślenia (cykl 5-ciu spotkań kl.VI SP,  Gimnazja).
•    Jak radzić sobie z negatywnymi emocjami?.
•     „Życie poza siecią może być OK” – znacznie umiejętności interpersonalnych w budowie trwałych i zdrowych relacji z innymi ludźmi.
•    Elementy treningu antystresowego i zasad skutecznej autoprezentacji.
•     „Wewnętrzna siła” – zajęcia wzmacniające poczucie własnej wartości.
•    Sztuka życia w społeczności czyli tolerancja dla innych.
•    „Chcę się dogadać”- komunikacja rówieśnicza . Jakim językiem mówi klasa?
•    „Agresja – co z tego będziesz miał/a ”.
•    „Złość’’– umiem reagować na złość.
•     „Skuteczna komunikacja” – warsztaty usprawniające komunikację                                    z wykorzystaniem ćwiczeń artystycznych.
•    „Otwarty umysł ” – zajęcia z elementami treningu kreatywności.
•    Zajęcia zawodoznawcze dla uczniów klas IV – VI szkoły podstawowej i gimnazjum.
•    Zajęcia o tematyce indywidualnej dopasowanej do potrzeb konkretnego zespołu klasowego.

Oferta pracy na rok szkolny 2014/2015

Działalność diagnostyczna:
 • Rozpoznawanie potencjalnych możliwości rozwojowych dzieci i młodzieży oraz indywidualnych potrzeb ucznia

 • Rozpoznawanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju dzieci i młodzieży

 • Badanie preferencji zawodowych ucznia

 • Orzekanie o potrzebie kształcenia specjalnego lub nauczania indywidualnego

 • Badanie przesiewowe Wzroku, Słuchu, Mowy

 • Badania przesiewowe SRD /Skala Ryzyka Dysleksji/

Działalność terapeutyczna:
 • Indywidualna terapia psychologiczna wspierająca

 • Terapia pedagogiczna

 • Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne prowadzone w oparciu o program „Ortograffiti” i programy autorskie „Piszę i czytam” programy grupowej terapii dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
 • Socjoterapia

 • Terapia logopedyczna

W pracy terapeutycznej z dziećmi zagrożonymi dysleksją, w terapii dysleksji  i wszystkich zaburzeń mowy pracownicy Poradni wykorzystują Metody Wstępnej Stymulacji Logopedycznej oraz Metodę Ruchów  Artykulacyjnych autorstwa Jolanty Falany – Kozłowskiej.
Doradztwo:
 • Konsultacje indywidualne

 • Porady bez badań

 • Udzielanie informacji o szkołach i zawodach

 • Porady po badaniach przesiewowych

 • Porady udzielane w punktach konsultacyjnych

Działalność profilaktyczno-wychowawcza prowadzona na terenie szkół i przedszkoli.

Dla dzieci i młodzieży:
 1. „Rusz głową czyli trening twórczego myślenia”- cykl 5 spotkań kl. VI SP, Gimnazjum kl. I
 2. Zajęcia integracyjne dla dzieci i młodzieży /Przedszkole, SP/
 3. Zajęcia dla uczniów w młodszym wieku szkolnym- „Opanowanie i przezwyciężanie złości i agresji”
 4. Elementy treningu asertywnego i zasady skutecznej autoprezentacji
 5. Elementy treningu interpersonalnego- Ja i moi koledzy
 6. Zajęcia zawodoznawcze
 7. Decyzja zawodowa- zajęcia warsztatowe
 8. My i alkohol
 9. Jak radzić sobie z przemocą i agresją
 10. Kropka, kreska i co dalej- trening zdolności twórczych- cykl spotkań z grupą 5-6 latków
 11. Nie tylko śmieszne minki dla chłopczyka i dziewczynki
 12. Klaskaj, parskaj, cmokaj, dmuchaj- zabawy logopedyczne

Wspomaganie nauczycieli w realizacji programów wychowawczych i szkolnych programów profilaktycznych.

Tematyka szkoleń:

 1. Syndrom wypalenia zawodowego- przyczyny, sygnały ostrzegawcze i środki zaradcze
 2. Praca z uczniem zdolnym i wybitnie zdolnym
 3. Praca z dzieckiem z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej
 4. Ocenianie uczniów ze zdiagnozowanymi zaburzeniami rozwoju
 5. Praca z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
 6. Rola nauczyciela w przygotowaniu ucznia do wyboru zawodu i dalszego kształcenia
 7. Gdy twój uczeń (przedszkolak) ma wadę wymowy
 8. Wady wymowy a trudności w czytaniu i pisaniu
 9. Agresja u dzieci- przyczyny, rozpoznanie i sposób postępowania
 10. Wczesna pomoc to lepsza przyszłość- ryzyko dysleksji rozwojowej

Tematyka warsztatów:

 1. Uczeń o specjalnych potrzebach wychowawczych – moje dotychczasowe doświadczenia a nowa perspektywa pracy w świetle zmian prawa oświatowego.
 2. Co to jest Karta Indywidualnych Potrzeb Ucznia i Plan Działań Wspierających?
 3. Konstruowanie IPET
 4. Praca z dzieckiem zdolnym.
 5. Indywidualizacja pracy z dzieckiem a dostosowanie wymagań do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia.

Zajęcia psychoedukacyjne dla młodzieży.

1. Cykl siedmiu filmów edukacyjnych na płytach DVD pt. „Nie zamykaj oczu”. Filmy zalecane do pokazów edukacyjnych z przeznaczeniem do wykorzystania na lekcjach/ godzinach wychowawczych dla młodzieży w wieku od 12 do 19 lat oraz rodziców.

 • „Mobbing”

Prześladowanie, wyśmiewanie, poniżanie- codzienność z jaką muszą się zmierzyć uczniowie. Zainscenizowane sytuacje oraz rozmowy grupy uczniów z pedagogiem- mediatorem sądowym uświadamiają i pokazują jak wygląda zjawisko mobbingu w szkole, jak bardzo cierpi osoba, która jest ofiarą prześladowań i jak może to wpłynąć na jej dalsze życie oraz co można zrobić aby jej pomóc.

 • „Agresja”

Film ukazujący problem wzrastającej skłonności do agresywnych zachowań wśród młodzieży. Wyznania 14-latki i 20-latka doświadczających na co dzień przemocy uświadamiają i pokazują skąd bierze się agresja i jak łatwo stać się jej ofiarą.

 • „Palenie”

Film ukazujący negatywny wpływ papierosów na ludzkie życie.

 • „Anoreksja”

Prawdziwa historia pięknej dziewczyny, która zatraciła się w pogoni za idealną sylwetką. Film ukazujący nieodwracalne skutki choroby i uświadamiający do czego doprowadza anoreksja i jakie spustoszenie sieje w organizmie człowieka.

 • „Piłem i brałem”

Trzynastolatek, który po raz pierwszy zasmakował alkoholu i narkotyków. Tomek (główny bohater filmu) opowiada o początkach i konsekwencjach uzależnienia.

 • „Wpadka”

Historia młodej, zdolnej i ambitnej studentki prawa, która zaszła w ciążę mając niespełna 15 lat. Obraz ludzkich zachowań, niezgoda oraz brak akceptacji i tolerancji zmuszają do myślenia stając się przestrogą dla wielu młodych ludzi.

 • „W objęciach sekty”

Historia Anny, która trafia do organizacji „Misja” w wieku 16 lat i przebywa tam przez pięć lat. Wstrząsające zwierzenia bohaterki ukazujące pełny obraz sekty są ostrzeżeniem dla wielu młodych ludzi poszukujących własnej drogi życiowej.

2. Alkoholowy Zespół Płodowy i Efekt Alkoholowego Uszkodzenia Płodu FAS ( co to jest uzależnienie od alkoholu; rodzina z problemem alkoholowym jako przykład rodziny dysfunkcyjnej; zaburzenia rozwoju dziecka w rodzinie z problemem alkoholowym; alkohol a ciąża- wpływ alkoholu na rozwój psychofizyczny dziecka)

3. -Internet przyjazny uczniom- program profilaktyczny

-Internet- stop cyberprzemocy

Wspomaganie rodziny w wypełnianiu jej funkcji wychowawczych.

 1. Jak rozpoznać czy moje dziecko sięga po narkotyki

 2. Zachowania ryzykowne wśród dzieci i młodzieży- motywy rodzinne uwarunkowania

 3. Wychowanie prawie bez porażek- zasady szczęśliwego dzieciństwa i udanego startu w dorosłość

 4. Kim będzie moje dziecko

 5. Rola rodziców w przygotowaniu dziecka do wyboru szkoły i zawodu

 6. Realizacja programu autorskiego „Pomóż mi mamo ładnie mówić”

 7. Dlaczego dzieci źle mówią

 8. Kiedy potrzebna jest pomoc logopedyczna

 9. Dla rodziców: wiele rad jak uniknąć wad

 10. Mamo, tato- czy twoje dziecko mówi poprawnie

 11. Pomoc rodzicom w trudnej nauce mówienia

 12. Moje dziecko idzie do szkoły

 13. Wczesne rozpoznanie dziecka z grupy ryzyka dysleksji /SRD/

 14. Właściwe postawy rodzicielskie