Filia Działoszyn

Aktualności - Filia w Działoszynie

Lipiec 2, 2018

INFORMACJA

Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pajęcznie informuje o pracy Poradni w Pajęcznie i Filii w Działoszynie w okresie urlopowym: Poradnia w Pajęcznie będzie czynna codziennie od […]
Maj 5, 2017

Dzień Otwarty w Filii w Działoszynie

DZIEŃ OTWARTY W FILII W DZIAŁOSZYNIE 10.05.2017r. w Filii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Działoszynie odbędzie się Dzień Otwarty. W tym roku chcielibyśmy zwrócić się szczególnie w stronę […]

Dane adresowe:

Sekretariat poradni czynny:
 • 8:00 - 13:00

Pracownicy:
Urszula Sielska - pedagog Kierownik PPPP w Pajęcznie Filii w Działoszynie
Teresa Gordon - psycholog
Maria Janeczek - pedagog
Olga Majewska - psycholog
Michalina Sarowska - pedagog

HARMONOGRAM DZIAŁANIA PUNKTÓW KONSULTACYJNYCH

na terenie szkół i przedszkoli z rejonu działania Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pajęcznie Filii w Działoszynie

Urszula Sielska

 • XI Szkoła Podstawowa Siemkowice
 • XII Szkoła Podstawowa Szczyty
 • I Szkoła Podstawowa Raciszyn
 • II Gimnazjum Działoszyn
 • III Gimnazjum Trębaczew
 • IV Szkoła Podstawowa Trębaczew

Urszula Sielska

 • XI Szkoła Podstawowa Siemkowice
 • XII Szkoła Podstawowa Szczyty
 • I Szkoła Podstawowa Raciszyn
 • II Gimnazjum Działoszyn
 • III Gimnazjum Trębaczew
 • IV Szkoła Podstawowa Trębaczew

Olga Majewska

 • XI Gimnazjum Kiełczygłów
 • XII Szkoła Podstawowa Kiełczygłów
 • I Szkoła Podstawowa Nr 2 Działoszyn
 • II Szkoła Podstawowa Ożegów
 • III Szkoła Podstawowa Chorzew

Halina Huczek

 • -XI Gimnazjum Kiełczygłów
 • XII Szkoła Podstawowa Kiełczygłów

Maria Janeczek

 • XI Przedszkola: Chorzew, Nr 1 i Nr 2 Działoszyn

Oferta PPP-P w Pajęcznie Filii w Działoszynie

I. Programy profilaktyczno-terapeutyczne realizowane w poradni:

1. „Wiem co słyszę” – program dla dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym
wieku szkolnym z deficytem analizatora słuchowego.
2. „KOT CZY KTO” – program terapeutyczny dla dzieci w wieku przedszkolnym
i młodszym wieku szkolnym z deficytem analizatora wzrokowego.
3. „Ładnie mówię” – program terapeutyczny dla dzieci z wadami wymowy.
4. Program terapeutyczny dla dzieci nadpobudliwych psychoruchowo.
5. Socjoterapia dla dzieci ze zdiagnozowanymi zaburzeniami zachowania.

II. Indywidualne formy pomocy bezpośredniej dla uczniów (na terenie poradni).

II. Indywidualne formy pomocy bezpośredniej dla uczniów (na terenie poradni).

1. Pomoc psychologiczna dla uczniów z problemami emocjonalnymi.
2. Terapia pedagogiczna dla uczniów I – III z trudnościami w nauce,
a w szczególności ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.
3. Terapia logopedyczna.
4. Terapia pedagogiczna dla uczniów z deficytami rozwojowymi sprzężonymi
z wadą wymowy.
5. Ćwiczenia przygotowujące do pisania dla dzieci leworęcznych
(8 – 10 spotkań).


III. Warsztaty dla uczniów:

1. „I ty możesz zostać prymusem – czyli jak kształtować własną efektywność”
(metody skutecznego uczenia się, procesy motywacyjne, metody relaksacji,
czynniki pozaintelektualne) – dla uczniów szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych).
2. „Kreowanie przyszłości poprzez budowanie własnej drogi zawodowej”.
– dla uczniów gimnazjum.
3. „Asertywność zamiast agresji”.
4. Zajęcia antystresowe.
5. Procedura mediacji uczniowskiej.
6. „Trening kreatywności i twórczego myślenia” – warsztaty dla uczniów szkoły
podstawowej i gimnazjum.
7. Mity i prawdy o alkoholu – zajęcia edukacyjno-wychowawcze w ramach
profilaktyki uzależnień.
8. Zajęcia profilaktyczne ukierunkowane na rozwój wrażliwości i empatii
– dla uczniów szkół podstawowych.

IV. Szkolenia dla nauczycieli i rodziców:

1. „Jak lepiej rozumieć swoje dziecko?” – warsztat. T. Gordon – psycholog
2. „Dziecięce lęki – jak im zaradzić?” – prelekcja. T. Gordon – psycholog
3. „Przeciwdziałanie agresji i przemocy w szkole” – prelekcja. U. Sielska – pedagog
4. „Praca z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w pisaniu i czytaniu”. – prelekcja. M. Janeczek – pedagog
5. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych uczniów – wykład. U. Sielska – pedagog (propozycja dla rad< pedagogicznych).
6. „Co jest istotne w komunikacji uczeń – nauczyciel?” – prelekcja. H. Huczek – pedagog, O. Majewska – psycholog
7. „Kierunki pracy z uczniami o różnych dysfunkcjach rozwojowych” – prelekcja. M. Janeczek – pedagog
8. „Wczesna stymulacja szansą na wyrównanie startu szkolnego” – prelekcja. M. Janeczek
9. „Jak być dobrym rodzicem” – warsztat. U. Sielska, M. Janeczek
10. Jak radzić sobie z wypaleniem zawodowym – prelekcja dla nauczycieli – O. Majewska – psycholog
11. Logoterapia w pracy przedszkola – warsztat dla nauczycieli przedszkoli M. Janeczek – pedagog-terapeuta


V. Mediacje i interwencje

1. Wizyty interwencyjne w szkołach na zaproszenie nauczycieli, dyrekcji.
2. Prowadzenie mediacji w zespołach klasowych, radach pedagogicznych,
na spotkaniach z rodzicami.
3. Przekazywanie informacji dotyczących instytucji zajmujących się
specjalistyczną pomocą.

VI. Konsultacje

1. Konsultacje z rodzicami uczniów z zaburzeniami zachowania
lub niedostosowaniem społecznym.
2. Konsultacje w szkołach (na zaproszenie dyrekcji).
3. Konsultacje zespołów wychowawczych.


VII. Inne propozycje działań.

1. Badania przesiewowe w zakresie:
– sprawności grafomotorycznych (klasy I – VI szkoły podstawowej)
– ryzyka dysleksji rozwojowej (sześciolatki oraz kl. I drugie półrocze i kl. II)
– objawów dyskalkulii (dla uczniów kl. IV – VI szkoły podstawowej)
– wczesnego wykrywania wad wymowy (dzieci w wieku przedszkolnym)
– wykrywania deficytów funkcji wzrokowych.
2. Punkty konsultacyjne w szkołach i przedszkolach w/g harmonogramu
oraz zgodnie z konkretnymi ustaleniami terminów z dyrektorami placówek.
3. Prowadzenie grupy wsparcia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych.
4. Prowadzenie grupy wsparcia dla pedagogów szkolnych.
5. Inne działania wynikające z potrzeb placówek.


Oferta poradni nie odzwierciedla całokształtu działań, lecz stanowi jedynie propozycje współpracy z placówkami w określonych obszarach. Przez cały czas jesteśmy otwarci na potrzeby szkół i przedszkoli, przyjmujemy zgłoszenia i propozycje współpracy.